Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Nezaměstnanost za Velké hospodářské krize v Československu. Různé pohledy na její řešení.

Autor práce: Hložánková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jakubec, Ivan
Osoba oponující práci: Fabianková, Klára

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nezaměstnanost za Velké hospodářské krize v Československu. Různé pohledy na její řešení.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Ve své bakalářské práci na téma "Nezaměstnanost za Velké hospodářské krize v Československu" se budu zabývat otázkou, která je stále aktuální, tj. existence, růst a podpora v nezaměstnanosti na konci dvacátých a první polovině třicátých let. Jaký systém podpory v sociální situaci existoval v Československu za první republiky? Jak se situace změnila s příchodem Velké hospodářské krize? Jaký měla krize dopad na občany a na výši nezaměstnanosti? Stěžejní částí práce pak bude část zkoumající návrhy a koncepty řešení složité situace panující v zemi. S jakými návrhy na zlepšení přicházely jednotlivé politické strany? Vedla horšící se situace mezi občany skutečně ke stále větší podpoře Komunistické strany Československa? Měla hospodářská krize v Československu vliv na změnu politického smýšlení v zemi? Na všechny tyto otázky se budu snažit hledat odpovědi ve své práci. Budu se opírat o nejnovější odbornou literaturu a vydané prameny.
Klíčová slova: gentský systém; politické strany; sociální péče; sociální politika; nezaměstnanost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářských dějin
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nezaměstnanost za Velké hospodářské krize v Československu. Různé pohledy na její řešení.
Překlad názvu: Unemployment during the Great Depression in Czechoslovakia. Different wievs on her solutions.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis called "Unemployment during the Great Depression in Czechoslovakia" is based on still current question, which is the existence, growth and support in unemployment at the end of the 2nd and the first half of the 3rd decade of the 20th century. What kind of social system existed in Czechoslovakia during the First Republic? How the situation had changed when the Great Depression came? What impact had the Depression on Citizens and the growth of unemployment? Fundamental part of the thesis studies proposals and concepts of the solution of the complicated situation in the country. What were the proposals of particular parties? Did the worsening situation between Citizens lead to the bigger support of the Communist Party? Had the Great Depression in Czechoslovakia effect to the change of political meanings in the country? I will try to find all the answers for these questions in my thesis.
Klíčová slova: gent system; political parties; social care; social policy; unemployment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic History
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2009
Datum podání práce: 1. 6. 2009
Datum obhajoby: 23.06.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce19643_xhlol06.pdf [553,30 kB]
Oponentura12348_fabk01.doc [119,00 kB]
Hodnocení vedoucího19643_jaki01.doc [112,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/19643/podrobnosti