Termíny

4. 11. 2017 - 4. 11. 2017 - Den s VŠE

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Spoločnosť a seniori

Autor
Autor VŠKP: Nápověda Cséfalvaiová, Kornélia
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta informatiky a statistiky [cs]
Faculty of Informatics and Statistics [en]
Název katedry:Katedra demografie [cs]
Department of Demography [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Spoločnosť a seniori [sk]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Society and seniors [en]
Společnost a senioři [cs]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
životná spokojnosť; kvalita života; starnutie; dôsledky starnutia populácie; staroba [sk]
stáří; důsledky stárnutí populace; kvalita života; životní spokojenost; stárnutí [cs]
consequences of population aging; life satisfaction; old age; population aging; quality of life [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Európska komisia vyhlásila rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Táto problematika vyzýva každú spoločnosť, aby analyzovala proces starnutia obyvateľstva a jeho spoločenské a ekonomické dôsledky. Práve aktívne starnutie sa môže stať kľúčom k riešeniu demografického vývoja, pretože Európa je kontinentom s najpomalším populačným rastom. V predloženej práci sa sleduje problematika seniorov z demografického a sociálno-ekonomického hľadiska, rovnako ako postoj spoločnosti k seniorom. Pomocou literárnych a štatistických prameňov charakterizuje demografické starnutie populácie v Českej republike, postoj spoločnosti k pôsobeniu poproduktívnej populácie na trhu práce, jej zdravotné, sociálne a dôchodkové zabezpečenie a vzťahy v rámci rodiny i spoločnosti. Pozornosť sa venuje aj životnej spokojnosti a kvalite života starých ľudí. Diplomová práca má teoreticko-empirický charakter. Teoretická časť je obsiahnutá v piatich kapitolách. Prvá kapitola sa venuje vymedzeniu základných pojmov súvisiacich s procesom starnutia populácie. Na túto kapitolu nadväzujú ďalšie, ktoré sa zaoberajú životnou spokojnosťou a kvalitou života starých ľudí, ako aj sociálnymi a medzigeneračnými vzťahmi v rodine i v celej spoločnosti. Uvedené sú aj socioekonomické dopady demografického starnutia na spoločnosť a opatrenia potrebné na riešenie nepriaznivých dôsledkov. Súčasťou diplomovej práce je aj dotazník a jeho vyhodnotenie o životnej spokojnosti a kvalite života seniorov, adresovaný dvom skupinám osôb v dôchodkovom veku. Cieľom práce je dať pohľad na obdobie staroby a životnej spokojnosti starých ľudí. Ďalším cieľom diplomovej práce je charakterizovať vývoj starnutia obyvateľstva v Českej republike a poukázať na jeho pravdepodobný budúci vývoj. Výsledky sú určené všetkým, ktorí sa snažia pochopiť problematiku seniorov v našej spoločnosti. [sk]
Evropská komise vyhlásila rok 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a solidarity mezi generacemi. Tato problematika vyzývá každou společnost, aby analyzovala proces stárnutí obyvatelstva a jeho společenské a ekonomické důsledky. Právě aktivní stárnutí se může stát klíčem k řešení demografického vývoje, protože Evropa je kontinentem s nejpomalejším populačním růstem. V předložené práci se sleduje problematika seniorů z demografického a sociálně-ekonomického hlediska, stejně jako postoj společnosti k seniorům. Pomocí literárních a statistických pramenů charakterizuje demografické stárnutí populace v České republice, postoj společnosti k působení poproduktivním populace na trhu práce, její zdravotní, sociální a důchodové zabezpečení a vztahy v rámci rodiny i společnosti. Pozornost se věnuje i životní spokojenosti a kvalitě života starých lidí. Diplomová práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část je obsažena v pěti kapitolách. První kapitola se věnuje vymezení základních pojmů souvisejících s procesem stárnutí populace. Na tuto kapitolu navazují další, které se zabývají životní spokojeností a kvalitou života starých lidí, jako i sociálními a mezigeneračními vztahy v rodině i v celé společnosti. Uvedené jsou i socioekonomické dopady demografického stárnutí na společnost a opatření nezbytná pro řešení nepříznivých důsledků. Součástí diplomové práce je i dotazník a jeho vyhodnocení o životní spokojenosti a kvalitě života seniorů, adresovaný dvěma skupinám osob v důchodovém věku. Cílem práce je dát pohled na období stáří a životní spokojenosti starých lidí. Dalším cílem diplomové práce je charakterizovat vývoj stárnutí obyvatelstva v České republice a poukázat na jeho pravděpodobný budoucí vývoj. Výsledky jsou určeny všem, kteří se snaží pochopit problematiku seniorů v naší společnosti. [cs]
The European Commission has declared 2012 The European year for active aging and solidarity between generations. This issue calls each society to analyze the process of population aging and it's social and economic consequences. Currently active aging can be the key to solve the demographic trends, because Europe is the continent with the slowest population growth. The present study follows the issue of seniors from a demographic and socio-economic point of view, as well as social attitudes towards seniors. Process of demographic aging in the Czech Republic is characterized by using literature and statistical sources, as well as the position of society to activity of the post-productive population in the labor market, to health, social security and pension, as well as the relationship within the family and society. Attention is given to life satisfaction and quality of life of older people. The submitted diploma thesis has a theoretical-empirical nature. The theoretical part consists of five chapters. The first chapter defines the basic concepts associated with the process of aging. The following chapters are dealing with life satisfaction and quality of life of older people, as well as with social and intergenerational relationships in the family and in society as a whole. The socio-economic impact of demographic aging on society and the measures needed to deal with the unfavorable consequences are also presented. The thesis also includes a questionnaire and evaluation of life satisfaction and quality of life of seniors, addressed to two groups of people at retirement age. The aim of work is reflecting the period of old age and life satisfaction of the elderly. Another aim of this thesis is to characterize the evolution of aging in the Czech Republic, highlighting its likely future development. The results are dedicated for those who seek to understand this issue of the elderly in our society. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Slovensky [sk]
Slovak [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Langhamrová, Jitka
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Löster, Tomáš
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:27.09.2012
Datum poslední editace záznamu:24.01.2013 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 23.01.2013
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce39019_xcsek00.pdf [ 1,37 MB ]
Oponentura29615_losterto.pdf [ 99,37 kB ]
Hodnocení vedoucího39019_langhamj.pdf [ 28,79 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/39019/podrobnosti