Kapitál a monetární teorie hospodářského cyklu: Eseje o rakouské teorii kapitálu, úroku a hospodářském cyklu

Název práce: CAPITAL AND THE MONETARY BUSINESS CYCLE THEORY: ESSAYS ON THE AUSTRIAN THEORY OF CAPITAL, INTEREST, AND BUSINESS CYCLE
Autor(ka) práce: Potužák, Pavel
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Holman, Robert; Kubíček, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This dissertation explores four big topics in the Austrian economic theory. Chapter 1 elucidates the Austrian theory of capital. It introduces basic tools that are further used in the analysis of the business cycle. It also clarifies some misunderstandings in this theory. Chapter 2 investigates the evolution of the interest rate over the business cycle that is predicted by the Austrian theory of economic fluctuations. Chapter 3 examines the pure time preference theory. It shows with the help of a simple neoclassical graphical and mathematical apparatus that there is a fundamental flaw in this theory. It suggests that the notions of want and good must be explicitly separated, and it concludes that the time preference as well as the subjective exchange ratio between present goods and future goods may take on any value. Chapter 4 explores the business cycle dynamics in the economy with permanently rising natural output. Simple monetary policy rule that was designed to eliminate economic fluctuations is discussed in detail.
Klíčová slova: Austrian school ; business cycle; natural rate of interest; capital
Název práce: Kapitál a monetární teorie hospodářského cyklu: Eseje o rakouské teorii kapitálu, úroku a hospodářském cyklu
Autor(ka) práce: Potužák, Pavel
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Holman, Robert; Kubíček, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato disertační práce zkoumá čtyři velká témata v rakouské ekonomické teorii. Kapitola 1 se zabývá rakouskou teorií kapitálu. Představuje základní nástroje, které jsou dále využity v analýze hospodářského cyklu. Vyjasňuje také některá zmatení v této teorii. Kapitola 2 zkoumá chování úrokové míry během hospodářského cyklu pohledem rakouské teorie ekonomických fluktuací. Kapitola 3 podrobně diskutuje tzv. čistou teorii časové preference. S využitím jednoduchého grafického a matematického aparátu dokazuje, že tato teorie obsahuje fundamentální chybu. Je ukázáno, že pojem statek a potřeba musí být explicitně separovány, a kapitola uzavírá tvrzením, že jak časová preference, tak subjektivní směnný poměr mezi současnými a budoucími statky můžou nabývat jakékoliv hodnoty. Kapitola 4 zkoumá dynamiku hospodářského cyklu v ekonomice s dlouhodobě rostoucím přirozeným produktem. Je představeno a podrobně diskutováno jednoduché měnově-politické pravidlo, která má za cíl eliminovat fluktuace v tržní ekonomice.
Klíčová slova: hospodářský cyklus; přirozená úroková míra; rakouská škola; kapitál

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2015
Datum podání práce: 1. 2. 2016
Datum obhajoby: 24. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52968/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: