Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

České správní soudnictví z hlediska srovnání se systémem francouzským a německým

Autor práce: Kukačová, Sára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Matula, Miloš
Osoba oponující práci: Louda, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: České správní soudnictví z hlediska srovnání se systémem francouzským a německým
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje problematice českého správního soudnictví, jeho současné podobě a jejímu srovnání s vybranými modely evropského správního soudnictví, a to modelem francouzským a německým. Cílem práce je na základě popisu a rozboru jednotlivých modelů správního soudnictví ve vybraných zemích získat srovnání a zhodnocení o odlišnostech a o pozitivních a negativních prvcích jednotlivých modelů ve vztahu k systému českého správního soudnictví. První část práce je zaměřena na spíše teoretickou stránku věci a úvod do vybrané tématiky.Jsou popsány základní pojmy a charakteristiky a pojem správního soudnictví zasazen do širšího rámce. Rovněž seznamuje s historickým vývojem správního soudnictví na území českého státu od roku 1848 až do současnoti. Druhý oddíl práce je věnován studiu konkrétních současných právních úprav vybraných států - České republiky, Francie a Německa. Na tomto základě je pak v závěru práce proveden rozbor a komparace jednotlivcýh systémů správního soudnictví spolu s uvedením jejich vzájemných pozitiv a negativ.
Klíčová slova: veřejná správa; Německo; Francie; soudní řád správní; správní soudnictví; srovnání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: České správní soudnictví z hlediska srovnání se systémem francouzským a německým
Překlad názvu: Czech administrative justice from the viewpoint of comparison with French and German system
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Diploma thesis is devoted to the theme of Czech administrative justice, its current form and comparison with chosen models of European administrative justice, that is with French and German model. Goal of the thesis is on the basis of description and analysis of these models of administrative justice to get the comparison and evaluation of the differences and positive and negative elements of chosen models in relation to Czech system of administrative justice. The first part focuses on rather theoretical side and the introduction to this problem. Fundamental terms and characteristics are described and the concept of administrative justice is put to a broader scope. There is also mentioned the historical development of administrative justice in the Czech lands from year 1848 until the present day. The second part is devoted to the study of specific current legislation of chosen countries - Czech Republic, France and Germany. On this foundation is in the closing part accomplished the analysis and comparison of particular systems of administrative justice together with stating their mutual positives and negatives.
Klíčová slova: judical administrative order; public government ; France; comparison; administrative justice; Germany

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 4. 2016
Datum podání práce: 31. 10. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57255_xkuks02.pdf [893,98 kB]
Oponentura50740_lout01.pdf [378,65 kB]
Hodnocení vedoucího57255_matm01.pdf [381,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57255/podrobnosti