Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Imigrace jako faktor ohrožení bilaterálních vztahů mezi EU a Švýcarskem

Autor práce: Jakšová, Karolína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Osoba oponující práci: Němcová, Ingeborg

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Imigrace jako faktor ohrožení bilaterálních vztahů mezi EU a Švýcarskem
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaobírá tématikou bilaterálních vztahů mezi EU a Švýcarskem se zaměřením na současný fenomén migrace. EU a Švýcarsko spolupracují na bilaterální sektorové bázi, jelikož se Švýcarsko (potažmo občané Švýcarska) nechce integrovat do evropského vnitřního trhu pro zachování své suverenity a autonomie. V rámci I. série bilaterálních smluv byla mezi EU a Švýcarskem uzavřena dohoda o volném pohybu osob, čímž Švýcarsko otevřelo svůj pracovní trh občanům EU. V únoru 2014 ovšem občané Švýcarska využili institutu přímé demokracie a přijali těsnou většinou iniciativu o zastavení masové imigrace. Tímto krokem byla narušena dohoda o volném pohybu osob a byla odstartována složitá vyjednávání ohledně řešení této patové situace. Cílem práce je vyhodnocení dopadů imigrace na švýcarskou ekonomiku a následné zhodnocení o oprávněnosti rozhodnutí pro zmírnění imigrace skrze občanskou iniciativu.
Klíčová slova: EU; dohoda o volném pohybu osob; imigrace; bilaterální vztahy; přímá demokracie; Švýcarsko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Imigrace jako faktor ohrožení bilaterálních vztahů mezi EU a Švýcarskem
Překlad názvu: Immigration as a factor endangering the bilateral relations between the EU and Switzerland
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the theme of bilateral relations between the EU and Switzerland, focusing on the current phenomenon of migration. The EU and Switzerland cooperate on bilateral sectoral basis, since Switzerland (hence the citizens of Switzerland) does not want to integrate into the European internal market to maintain its sovereignty and autonomy. Within the first series of bilateral agreements between the EU and Switzerland an agreement on free movement of persons was signed, thereby Switzerland opened its labour market to EU citizens. In February 2014, however, the citizens of Switzerland used the institution of direct democracy and adopted by a narrow majority the initiative to stop mass immigration. This step disrupted the agreement on free movement of persons and the complex negotiations started in order to solve this impasse. The aim of the thesis is to evaluate the impacts of immigration on the Swiss economy and the subsequent evaluation of the reasonableness to mitigate the immigration through a citizens' initiative.
Klíčová slova: bilateral relations; Free Movement of Persons ; direct democracy; immigration; EU; Switzerland

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 1. 2016
Datum podání práce: 15. 12. 2016
Datum obhajoby: 12.01.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55750_xjakk04.pdf [1,80 MB]
Oponentura50188_inge.pdf [62,75 kB]
Hodnocení vedoucího55750_jirankov.pdf [63,84 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55750/podrobnosti