Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na Vysočině

Autor práce: Veselá, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Macháček, Jaroslav
Osoba oponující práci: Vondráková, Zuzana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na Vysočině
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá tématikou udržitelného rozvoje cestovního ruchu na regionální úrovni, pro zpracování problematiky byl zvolen Kraj Vysočina. Pro zhodnocení udržitelnosti jeho rozvoje je zkoumán potenciál turismu destinace v jeho jednotlivých oblastech včetně klíčových produktů, které jsou podrobeny srovnání s doporučeními obecně uznávaných organizací cestovního ruchu. Práce zahrnuje také srovnání se zkušenostmi z oblasti turismu z dalších krajů České republiky. Kraj Vysočina vykazuje v oblasti cestovního ruchu vhodné výchozí předpoklady pro jeho udržitelný rozvoj, a to především z hlediska nabídky těchto produktů, která zahrnuje jak produkty šetrné k životnímu prostředí, tak kulturní atraktivity přispívající k osobnímu rozvoji jedinců, respektující lidská práva a podporující vzájemnou toleranci rozdílů mezi kulturami a jejich různorodosti. Jako problémová se však jeví prostorová nevyváženost jeho rozvoje v rámci kraje, způsobená především koncentrací turistických atraktivit do konkrétních destinací a nízká místní iniciativa v naopak méně atraktivních oblastech. Pro tyto nedostatky práce navrhuje řešení, na základě analýzy se jako vhodné nástroje jeví geocaching, pořádání kulturních událostí, podpora vzniku místních destinačních kanceláří v kraji, podpora cykloturistiky a zakládání vysoce navštěvovaných turistických cílů.
Klíčová slova: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu; Cestovní ruch; Udržitelný rozvoj; Šetrný turismus; Kraj Vysočina; Destinační organizace; Destinační management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na Vysočině
Překlad názvu: Sustainable tourism development of Vysocina Region
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis deals with the topic of sustainable tourism development at the regional level. This phenomenon is elaborated on the example of Vysocina Region. To evaluate sustainability of its development, the potential of this touristic destination is researched regarding various areas, including key products. These are subjected to comparisons with recommendations of significant tourism organization for the purpose of assessing the sustainability of tourism. The diploma thesis also includes a comparison with other Czech regions experience as a touristic destination. Vysocina Region has favourable initial conditions for its sustainable development, especially regarding supply of key products, which include both environmentally friendly goods and cultural attractiveness contributing to the personal development of individuals and promoting intercultural tolerance. The main issue appears to be the spatial imbalance of its development in the region, caused mainly by the concentration of tourist activities to certain areas and low local initiative in the less attractive areas. The diploma thesis proposes a number of solutions, such as utilization of geocaching and products of gastroturism, supporting the foundation of local destination management organisations, promoting cycling tourism and the foundation of highly visited tourist destinations.
Klíčová slova: Destionation management; Sustainable tourism development; Sustainable development; Vysocina Region; Destination management organisation; Tourism; Environmentally friendly tourism

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 3. 2016
Datum podání práce: 27. 8. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57137_xchlm11.pdf [2,95 MB]
Oponentura50621_Vondráková.pdf [414,30 kB]
Hodnocení vedoucího57137_machaj.pdf [570,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57137/podrobnosti