Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Optimalizace procesu získávání a výběru zaměstnanců

Autor práce: Doxanská, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Osoba oponující práci: Němec, Otakar

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimalizace procesu získávání a výběru zaměstnanců
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je na základě srovnání a zhodnocení procesu výběru a získávání zaměstnanců ve třech vybraných společnostech najít optimální proces. V práci jsou srovnány tyto personální procesy u vývojářské IT společnosti JetBrains s.r.o., farmaceutické společnosti Shire Czech s.r.o. a společnosti poskytující služby v oblasti facility managementu. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je věnována základním teoretickým poznatkům, které se týkají zvoleného tématu. Ve druhé kapitole je popsán proces získávání a výběru zaměstnanců v jednotlivých společnostech. Třetí kapitola obsahuje srovnání vybraných společností, jejich procesů a jsou zde uvedena doporučení jednotlivým společnostem, která pomohou zdokonalit uvedené procesy. Čtvrtá kapitola je věnována několika možnostem, jak zlepšit jednotlivé výše zmíněné procesy. V této kapitole jsou navržena doporučení vedoucí k zefektivnění procesu.
Klíčová slova: uchazeč; předvýběr uchazečů; personální procesy; nábor; zaměstnanec

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimalizace procesu získávání a výběru zaměstnanců
Překlad názvu: Optimization of the process of recruitment and selection of employees
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the thesis is based on the comparison and evaluation of the selection process and recruitment in three selected companies find the optimum process. The paper compares these HR processes with IT developer JetBrains s.r.o., a pharmaceutical company Shire Czech s.r.o. and company providing services in the field of facility management. The thesis is divided into four chapters. The first chapter is devoted to basic theoretical knowledge concerning the chosen topic. In the second chapter describes the process of recruitment and selection of employees in individual companies. The third chapter contains a comparison of selected companies, their processes and are given recommendations for individual companies, which will help improve these processes. The fourth chapter is devoted to a number of possibilities to improve individual aforementioned processes to be more efficient and lead to optimal process of recruitment and selection of employees.
Klíčová slova: candidate; recruitment; employee; staffing processes; preselection of candidates

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 4. 2016
Datum podání práce: 12. 12. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57374_xdoxk00.pdf [1,35 MB]
Oponentura50240_nemeco.pdf [431,15 kB]
Hodnocení vedoucího57374_xlegk900.pdf [329,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57374/podrobnosti