Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Využití sociálních médií v marketingu maloobchodního řetězce

Autor práce: Rožková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Osoba oponující práci: Březina, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití sociálních médií v marketingu maloobchodního řetězce
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předmětem diplomové práce Využití sociálních médií v marketingu maloobchodního řetězce je analýza a zhodnocení úspěšnosti marketingové strategie na sociálních médiích použité obchodním řetězcem a porovnání působení na sociálních médiích s konkurenčními řetězci a dále formulace doporučení pro analyzovanou společnost pro efektivnější a úspěšnější komunikaci na sociální síti. Teoretická část je zaměřena na představení zkoumané problematiky a představení možností využití sociálních médií pro marketingovou strategii společnosti. Následuje metodická část ukazující použité výzkumné a analytické metody. V praktické části je metodou dotazníkového šetření, konkurenčního srovnání a zároveň obsahovou metodou porovnáno působení analyzované společnosti a její konkurence na sociální síti Facebook. Následně autorka dle výsledků navrhuje doporučení pro lépe hodnocenou komunikaci společnosti se zákazníkem. V závěru práce se nachází zhodnocení práce a okomentování definovaných hypotéz.
Klíčová slova: Facebook; maloobchodní řetězec; sociální média; online marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití sociálních médií v marketingu maloobchodního řetězce
Překlad názvu: The use of social media in marketing of retail
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The subject of the thesis The use of social media in marketing of retail is to analyze and evaluate success of the marketing strategy in social media used by retail. Comparing the effect of social media with competition and formulation of recommendation for analyzed company in efficient and successful communication on the social media. The theoretical part is focused on examination of performance issues. Also on examination of possibilities in using of social media in marketing strategy. Following methodic part shows used research and analythical methods. In the practical part the survey, competitive comparison and also content analysis is used to compare the effect of the analyzed company and its competitors on the social network, Facebook. Then according to the results of analysis the author suggests recommendations for better assessment of communication with customers by using social media. In conclusion, there is appreciation of the work and commenting defined hypotheses.
Klíčová slova: Facebook; retail; social media; online marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 1. 2015
Datum podání práce: 30. 11. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce50914_xrozl00.pdf [3,01 MB]
Oponentura50862_Březina.pdf [431,69 kB]
Hodnocení vedoucího50914_stritesv.pdf [332,17 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/50914/podrobnosti