Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Budování a využívání menších počítačových sítí

Autor práce: Kyzivát, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pinkas, Otakar
Osoba oponující práci: Šmejkal, Ivo

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Budování a využívání menších počítačových sítí
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce popisuje původní stav počítačové sítě Základní školy a Mateřské školy Ohradní (ZŠMŠ Ohradní) v Praze 4 a následně její rekonstrukci, na které jsem se z velké částí podílel. ZŠMŠ Ohradní se skládá ze čtyř pavilonů a z jedné budovy na druhé straně ulice. Cílem této práce je zhodnotit původní stav sítě a poukázat na nedostatky, které jsme zjistili. Nedostatky jsme zjistili zátěžovými testy v provozu, měřením datové kabeláže a celkovou analýzou. Původní síť měla přenosovou rychlost pouze 100Mb/s. Spolu s kolegou Pocem jsem správcem této sítě. Dále představím novou podobu sítě, která má zjištěné nedostatky napravit a zároveň poskytnout nové možnosti na základě novějších technologií. Popíši její strukturu, adresní rozdělení, aktivní a pasivní prvky, a nakonec provozované služby. Nová síť disponuje připojením 1Gb/s a v brzké budoucnosti bude páteř sítě dosahovat rychlosti 10Gb/s. Přínosem rekonstrukce je rychlejší, stabilnější a modernější síť, která usnadní práci zaměstnancům ZŠMŠ Ohradní. K celkovému zlepšení sítě jsem přispěl hlavně měřeními. Podílel jsem se na návrhu a realizaci nové podoby datové sítě. Spolupracoval jsem s kolegou Pocem na konfiguraci aktivních prvků a síťových služeb rekonstruované sítě.
Klíčová slova: počítačová síť; bezdrátová síť; dhcp; active directory; úložiště; server; zabezpečení; síťové služby

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačního a znalostního inženýrství
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Budování a využívání menších počítačových sítí
Překlad názvu: Building and use of smaller computer networks
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis describes the initial state of the computer network Basic Schools and Kindergartens Ohradní (ZŠMŠ Ohradní) in Prague 4 and then its reconstruction, which I largely contributed. ZŠMŠ Ohradní consists of four pavilions and from one building on the other side of the street. The aim of this study is to assess the initial state of the network and point out the shortcomings that we discovered. We found deficiencies in the operation stress tests, measurements and data cabling overall analysis. Original networks connectivity was 100Mb/s. Together with a colleague, we are network administrators. Furthermore, I am going to introduce a new form of network, which has identified deficiencies improved, by using on newer technologies. I will describe its structure, address allocation, active and passive components, and operated services. New network is capable of 1Gb/s, and its spine is going to be 10Gb/s soon. Benefits of this reconstruction is faster, more stable and more modern network that will facilitate the work of employees of ZŠMŠ Ohradní. To these improvements, I have mainly contributed by measurements. I participated in the design and implementation of new form of data network. I collaborated with fellow Poc to the configuration of active elements and network services in reconstructed network.
Klíčová slova: computer network; server; security; network services; dhcp; active directory; storage; wireless network

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 9. 2016
Datum podání práce: 14. 12. 2016
Datum obhajoby: 02.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59548_xkyzm00.pdf [2,54 MB]
Oponentura49830_ivo.pdf [300,01 kB]
Hodnocení vedoucího59548_pinkas.pdf [125,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59548/podrobnosti