Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Aplikace Balanced Scorecard ve společnosti ELLA-CS

Autor práce: Cwierz, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Neumaierová, Inka
Osoba oponující práci: Beneš, Oldřich

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Aplikace Balanced Scorecard ve společnosti ELLA-CS
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Balanced Scorecard patří mezi nejvýraznější manažerské nástroje pro měření výkonnosti a řízení strategie. Cílem této práce je popsat metodu BSC s důrazem na malé a střední podniky za pomocí průzkumu literatury. Rovněž jsou zahrnuty podpůrné nástroje používané pro formulaci strategie. Následně je BSC navržena pro implementaci v malé soukromé společnosti z odvětví výroby zdravotnických prostředků. Na základě podrobné analýzy společnosti a faktorů jejího okolí jsou identifikovány mezery výkonnosti na provozní a strategické úrovni. Tyto mezery jsou konfrontovány využitím BSC zahrnující perspektivu finanční, zákaznickou, interních procesů a učení se a růstu. Navzdory některým omezením obecně typickým pro MSP je zavedení BSC proveditelné a mohlo by mít významný přínos pro všechny zúčastněné strany.
Klíčová slova: malé a střední podniky; Balanced Scorecard; ELLA-CS; zdravotnické prostředky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Aplikace Balanced Scorecard ve společnosti ELLA-CS
Překlad názvu: Application of the Balanced Scorecard in the company ELLA-CS
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Balanced Scorecard belongs to the most prominent managerial tools for performance measurement and strategy management. Aim of this thesis is to describe BSC with emphasis to small and medium enterprises using literature review. Additional supporting tools for strategy formulation are included as well. BSC is then proposed for implementation in privately owned small enterprise in the sector of medical devices. Based on the thorough analysis of the company and its environmental factors operational and strategical performance gaps are identified. Such gaps are then addressed by means of BSC including financial, customer, internal processes and learning and growth perspective. Despite some limitations inherent to SMEs in general introduction of BSC is feasible and could be of value to all company stakeholders.
Klíčová slova: ELLA-CS; Small and Medium Enterprises; Balanced Scorecard; Medical Devices

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2016
Datum podání práce: 19. 12. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58284_xcwij00.pdf [2,59 MB]
Oponentura50144_Beneš.pdf [502,92 kB]
Hodnocení vedoucího58284_neumaier.pdf [332,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58284/podrobnosti