Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Segmentace trhu bio potravin

Autor práce: Doležalová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Osoba oponující práci: Ježková, Renata

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Segmentace trhu bio potravin
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je segmentace trhu bio potravin v České republice na základě postižení podobností či diferencí mezi spotřebiteli potravin v kvalitě bio a zjistit, kdo je typickým spotřebitelem bio potravin. Práce je rozdělena na tři části, teoretickou, metodologickou a praktickou část. V teoretické části je popsán proces, metody a přístupy segmentace trhu, základní pojmy a legislativa k dané problematice. Dále je zmapována aktuální situace na trhu bio potravin v České republice. Marketingový výzkum je přiblížen v metodologické části. Praktickou část tvoří vlastní segmentace trhu bio potravin pomocí sekundárních agenturních dat MML-TGI (za pomoci softwaru Data Analyzer) a primárních dat v podobě kvantitativního výzkumu (za pomocí softwaru PASW). Praktická část začíná analýzou a vymezením trhu bio potravin v České republice. Využitím faktorové a shlukové analýzy byly proměnné zredukovány do faktorů a spotřebitelé bio potravin přiřazeni do shluků (segmentů). Segmenty jsou detailně rozvíjeny prostřednictvím obecné analýzy, kontingenčních tabulek, MCART analýz a vícerozměrných statistických metod. Na závěr práce jsou rozpracovány vhodné marketingové doporučení pro jednotlivé segmenty k jejich efektivnímu marketingovému oslovení.
Klíčová slova: segmentace trhu; bio potraviny; marketingový výzkum; český trh bio potravin

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Segmentace trhu bio potravin
Překlad názvu: Segmentation of the organic food market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The goal of this masters thesis is focused on segmentation of the organic food market in the Czech Republic based on analysis of similarities or differences among consumers in Czech organic food market and also find out who is a typical organic food consumer. The thesis is divided into three parts, the theoretical, the methodological and the practical part. Process of the market segmentation, methods and approaches of the segmentation, the basic concepts and legislation on the matter are described in the theoretical part. Furthermore, mapping the situation of the contemporary state of the Czech organic food market. Marketing research is introduced in methodological part of the thesis. The practical part includes market segmentation by using secondary data MML - TGI (with Data Analyzer software) and primary data from quantitative research (with SPSS software). Variables were reduced to the four factors by using factor analysis. Then consumers were put into five clusters based on cluster analysis. Segments were characterized in detail using a general analysis, contingency tables, MCART analysis and multivariate statistical methods. Finally, there were elaborated appropriate marketing recommendations for the individual segments to effective marketing communication with them.
Klíčová slova: czech organic food market; market research; market segmentation; organic food

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 11. 2015
Datum podání práce: 15. 12. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55688_xdolb00.pdf [2,65 MB]
Oponentura50824_Ježková.pdf [544,08 kB]
Hodnocení vedoucího55688_janjiri.pdf [390,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55688/podrobnosti