Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza stavu CSR v České republice

Autor práce: Čermáková, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Palíšková, Marcela
Osoba oponující práci: Legnerová, Kateřina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza stavu CSR v České republice
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce si klade za cíl analýzu stavu CSR v České republice. V teoretické části je vymezen koncept CSR s uvedením jeho vývoje, přínosů, způsobů jeho měření a reportování a popisem aktuálních trendů dané oblasti. Součástí praktické části je vlastní výzkum provedený mezi národními a nadnárodními podniky působícími na českém trhu využívající kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu. Výsledky vlastního výzkumu odráží rozdíly mezi těmito podniky s ohledem na jednotlivé pilíře CSR a další aspekty. Výstupem je zhodnocení současného stavu CSR v České republice včetně vymezení příčin a doporučení ke zlepšení.
Klíčová slova: stakeholdeři; environmentální pilíř; společenská odpovědnost firem; sociální pilíř; ekonomický pilíř; CSR

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza stavu CSR v České republice
Překlad názvu: Analysis on status of CSR in the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This master´s thesis is focused on analysis of state of CSR in the Czech Republic. The theoretical part covers the basic concept of CSR associated with its development, benefits, methods of its measurement and reporting including current trends in the field. The practical part is based on author´s own research conducted among national and multinational companies operating on the Czech market using quantitative and qualitative research methods. The research´s results reflect the differences between these companies following up the individual aspects of CSR and other variables. Therefore the thesis portrays the evaluation of the current state of CSR in the Czech Republic, including related causes and recommendations for improvement.
Klíčová slova: social aspect; stakeholders; environmental aspect; Corporate Social Responsibility; CSR; economic aspect

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 5. 2016
Datum podání práce: 5. 12. 2016
Datum obhajoby: 08.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57858_xcerl54.pdf [1,19 MB]
Oponentura50780_xlegk900.pdf [423,99 kB]
Hodnocení vedoucího57858_paliskm.pdf [379,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57858/podrobnosti