Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční poradenství

Autor práce: Adolfová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Osoba oponující práci: Zemanová, Petra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční poradenství
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na finanční poradenství. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou definovány pojmy finanční trh, subjekty působící na finančním trhu, finanční poradenství, zprostředkovatelská činnost, pojištění, etický kodex a desatero spotřebitele. Praktická část diplomové práce vychází z výzkumu provedeného na základě dotazníkového šetření. V praktické části jsou nejprve formulovány výzkumné otázky a hypotézy. V práci je dále popsána metodika výzkumu a výsledky výzkumu vyhodnocené na základě odpovědí respondentů. Cílem výzkumu je potvrzení nebo vyvrácení stanovených hypotéz. V závěru práce jsou shrnuty výsledky provedeného výzkumu.
Klíčová slova: finanční trh; zprostředkovatelská činnost; finanční poradenství; etický kodex

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční poradenství
Překlad názvu: Financial Consultancy
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This Master's work is focused on financial consultancy. The work is split into two parts, theory and practice. In the theoretical part the concepts of financial market, entity on the financial market, financial consultancy, mediation activity, insurance, code of ethics and the ten consumer points are defined. The practical part of the thesis is based on research conducted using a questionnaire survey. In the practical part research questions and hypotheses are first formulated. The paper further describes the research methodology and research results evaluated on the basis of respondents' answers. The aim of the research is to confirm or refute the hypotheses. The conclusion summarizes the results of the research.
Klíčová slova: code of ethics; mediation activity; financial consultancy; financial market

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2015
Datum podání práce: 15. 12. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56104_xadom00.pdf [1,76 MB]
Oponentura49718_Zemanová.pdf [426,33 kB]
Hodnocení vedoucího56104_dvoracek.pdf [330,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56104/podrobnosti