Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza marketingových aktivit ve společnosti Allianz pojišťovna, a.s..

Autor práce: Šrámková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Horová, Olga
Osoba oponující práci: Utěšilová, Pavla

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza marketingových aktivit ve společnosti Allianz pojišťovna, a.s..
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Allianz pojišťovně, a. s. dlouhodobě náleží třetí místo na českém pojistném trhu. Cílem diplomové práce je na základě analýzy marketingového a komunikačního mixu této pojišťovny uvést návrhy a doporučení do budoucna, které by posílily její postavení. V teoretické části je nejprve charakterizován marketingový výzkum s důrazem na metodu dotazování, které bylo v diplomové práci využito. Dále jsou teoreticky popsány jednotlivé prvky marketingového a komunikačního mixu. Praktická část se zpočátku věnuje informacím o Allianz pojišťovně, a. s. a rovněž jsou uvedeny výsledky sekundárního výzkumu o vývoji pojistného trhu. Následně je provedena analýza prvků marketingového a komunikačního mixu, která je podpořena výsledky dotazníkového šetření. Na základě těchto zjištění je v závěru provedeno vlastní zhodnocení doplněné o SWOT analýzu a navrhnuty konkrétní návrhy a doporučení.
Klíčová slova: SWOT analýza; Allianz; Komunikační mix; Marketingový mix; Pojištění

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza marketingových aktivit ve společnosti Allianz pojišťovna, a.s..
Překlad názvu: Analysis of marketing activities of the company Allianz pojistovna, a.s.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Allianz pojistovna, a.s. has held the third-largest share in the Czech insurance market for a long time. The aim of this master´s thesis is to do an analysis of marketing and communication mix and based on this analysis make proposals and recommendations which would strengthen company´s position in the future. The first thing, which is characterized in the theoretical part, is marketing research. The emphasis is on direct questioning technique. Furthermore in this part, the individual elements of marketing and communication mix are described. The beginning of the practical part is dedicated to information about Allianz pojistovna, a s. and to the results of a carried out secondary research about development of the Czech insurance market. The following analysis of marketing and communication mix is supported by results of a questionnaire survey. Based on these findings I carried out my own evaluation completed by a SWOT analysis and proposed particular suggestions and recommendations.
Klíčová slova: SWOT analysis; Insurance; Allianz; Communication mix; Marketing mix

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2015
Datum podání práce: 16. 12. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54337_xsram08.pdf [1,61 MB]
Veřejná příloha14578_xsram08.pdf [2,07 MB]
Oponentura46348_Utěšilová.pdf [481,76 kB]
Hodnocení vedoucího54337_horova.pdf [332,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54337/podrobnosti