Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Možnosti rozvoje udržitelné dopravy v Praze

Autor práce: Macháč, Richard
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Černá Silovská, Hana
Osoba oponující práci: Kolaříková, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Možnosti rozvoje udržitelné dopravy v Praze
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou udržitelné dopravy. V teoretické části je kladen důraz na zasazení konceptu udržitelné dopravy do širších souvislostí a popisuje různé faktory, které ovlivňují volbu dopravního prostředku, což je klíčové pro dopravní plánování. Dále popisuje soubor různorodých nástrojů k regulaci dopravy. V závěru teoretické části jsou uvedeny konkrétní přístupy ve vybraných městech celého světa. Praktická část vychází z velkého množství vlastních průzkumů, které umožnily porozumět dopravním problémům vybrané městské části Prahy. Na základě výsledků těchto průzkumů jsou následně navržena opatření, která mohou vést ke snížení intenzity automobilové dopravy v dané oblasti. Většinu těchto opatření lze aplikovat i na jiné městské části v Praze.
Klíčová slova: cyklistická doprava; pěší doprava; individuální doprava; volba dopravního prostředku; udržitelná doprava

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Možnosti rozvoje udržitelné dopravy v Praze
Překlad názvu: Possibilities for developing sustainable transport in Prague
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis is concerned with the issue of sustainable transport. In the theoretical part, the emphasis is placed on setting the concept of sustainable transport into a broader context; it also describes various factors influencing the choice of the means of transport, which is crucial for transport planning. Furthermore, it describes a set of diverse tools used for transport regulation. At the end of the theoretical part, it mentions specific approaches implemented in selected cities all over the world. The practical part is based on a significant personal research, which helps to understand the issues of transport in a selected area of Prague. On the basis of this research, it subsequently suggests possible measures that might lead to a decrease in the intensity of automobile transport in the aforementioned area. Most of those measures can be similarly applied in other city areas as well.
Klíčová slova: transport mode choice; cyclist transport; pedestrian transport; individual transport; sustainable transport

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2015
Datum podání práce: 15. 5. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53638_xmacr00.pdf [4,55 MB]
Oponentura50339_xtomj38.pdf [403,52 kB]
Hodnocení vedoucího53638_xsilh02.pdf [404,86 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53638/podrobnosti