Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vliv hospodářského cyklu na financování resortu obrany ČR v letech 2004–2014

Autor práce: Heres, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chmelová, Pavla
Osoba oponující práci: Strejček, Ivo

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv hospodářského cyklu na financování resortu obrany ČR v letech 2004–2014
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce zkoumá vliv výkonnosti ekonomiky na financování resortu obrany v České republice v letech 2004-2014, přičemž hlavní otázky jsou, zda je tento vliv jednoznačný a do jaké míry je pro výši financování resortu zásadní. Dále práce poskytuje základní přehled o vývoji a struktuře rozpočtu Ministerstva obrany v uvedeném období. Teoretická část obsahuje teorie hospodářských cyklů a veřejného sektoru a v krátkosti seznamuje čtenáře se základními institucemi, které mají za úkol zajišťovat obranu. Praktická část analyzuje výdaje a příjmy resortu obrany ČR a posuzuje jejich vzájemný vliv a zároveň vliv HDP na tyto ukazatele. V poslední kapitole jsou pro porovnání s předchozími závěry ve zkratce analyzována tempa růstu HDP a tempa růstu výdajů na obranu u vybraných států NATO. Zatímco závěry vycházející z dat MO ČR vykazují spíše proticyklický vývoj výdajů na obranu, u vybraných států NATO je vývoj více procyklický. To poukazuje na velmi nejednoznačný vliv hospodářského cyklu na výdaje na sektor obrany.
Klíčová slova: Hospodářský cyklus; HDP; Veřejný sektor

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv hospodářského cyklu na financování resortu obrany ČR v letech 2004–2014
Překlad názvu: The impact of the economic cycle to finance the defense of the Czech republic in years 2004-2014
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor work examines the impact of economic performance on financing the defense sector in the Czech Republic in the years 2004-2014. The main questions are whether this influence is clear and the extent to which is essential for funding this sector. The work also provides a basic overview about development and structure of the Ministry of Defence budget in these years. The theoretical part contains theories of business cycle and public sector and briefly introduces the basic institutions that are tasked to provide a defense. The analytic part analyzes the expenditures and revenues of the Ministry of Defence and assesses their mutual influence and simultaneously the influence of GDP on these indicators. To compare with previous findings, the GPD growth rate and the growth rate of defense expenditures in selected countries of NATO are analyzed in brief in the last chapter. While findings based on data from the Ministry of Defence have rather anticyclical development of defense expenditures, in selected countries of NATO, the development is more procyclical. It highlights the very ambiguous impact of the economic cycle on expenditures in the defense sector.
Klíčová slova: Business cycle; GPD; Public sector

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2016
Datum podání práce: 20. 5. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56847_xhero03.pdf [1,74 MB]
Oponentura50642_xstri00.pdf [236,49 kB]
Hodnocení vedoucího56847_xchmp12.pdf [1,54 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56847/podrobnosti