Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Fiskální pravidla ve vybraných zemích EU v letech 2004-2015: rozumná metoda pro konsolidaci veřejných rozpočtů nebo módní výstřelek politiků?

Autor práce: Veselý, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Strejček, Ivo
Osoba oponující práci: Chmelová, Pavla

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Fiskální pravidla ve vybraných zemích EU v letech 2004-2015: rozumná metoda pro konsolidaci veřejných rozpočtů nebo módní výstřelek politiků?
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Téma fiskálních pravidel je velmi aktuální. Vzhledem k rostoucímu zadlužení některých vyspělých zemí se hovoří o tzv. "dluhové krizi". Dluh těch zemí, který přesahuje roční hrubý domácí produkt, je považován některými ekonomy za nesplatitelný. Hlavním cílem této bakalářské práce proto bylo na základě analýzy fiskálních pravidel fungujících ve vybraných zemích EU mezi lety 2004 a 2015 potvrdit či vyvrátit hypotézu, že zkoumaná fiskální pravidla jsou efektivním řešením konsolidace veřejných rozpočtů a ze zjištěných výsledků vyvodit doporučení pro návrh české finanční ústavy. Výsledky zkoumání hypotézu potvrdily. Vhodně zvolená fiskální pravidla jsou cestou k fiskální konsolidaci, avšak jen za předpokladu, že jsou dodržována. Při tvorbě fiskálních pravidel je proto třeba klást důraz na dobře formulované výstupní klauzule a případné sankce. Současný návrh české finanční ústavy je založen na správně zvoleném druhu fiskálního pravidla, stanovená referenční hodnota však postrádá ekonomický smysl a k fiskální konsolidaci s vysokou pravděpodobností nepovede.
Klíčová slova: česká finanční ústava; rozpočtový deficit; Maastrichtská kritéria; škola veřejné volby; dluhová krize; fiskální pravidla

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Fiskální pravidla ve vybraných zemích EU v letech 2004-2015: rozumná metoda pro konsolidaci veřejných rozpočtů nebo módní výstřelek politiků?
Překlad názvu: Fiscal rules in selected EU countries between 2004-2015: sensible method for consolidation of public finances or fad of politicians?
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The subject of fiscal rules is very topical issue. The rise of public debt in certain developed countries resulted in what is sometimes called "debt crisis". Debt of those countries which is higher than their annual gross domestic product is viewed as unpayable by some economists. The main objective of this thesis has been to prove or disprove hypothesis that the fiscal rules studied in this paper are an effective solution for public finance consolidation. This verification was based on the analysis of fiscal rules functioning in selected countries between 2004 and 2015. As per results of analysis the paper aims to give recommendations for the Czech financial constitution proposal. The actual results of inquiry proved the hypothesis. Well-chosen fiscal rules are the right way towards fiscal consolidation, provided they are observed. Fiscal rules making thus requires an emphasis to be placed on the well-formulated exit clauses altogether with prospective sanctions. The current Czech financial constitution proposal is built on the correctly picked fiscal rule type, although the reference value lacks economic sense and it would not lead, with a high degree of probability, towards fiscal consolidation.
Klíčová slova: public choice theory; Czech fiscal constitution; budget deficit; Maastricht criteria; debt crisis; fiscal rules

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 10. 2016
Datum podání práce: 16. 12. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59301_xvesl16.pdf [1005,36 kB]
Oponentura50577_xchmp12.pdf [411,54 kB]
Hodnocení vedoucího59301_xstri00.pdf [193,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59301/podrobnosti