Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza hospodářského vývoje zemí BRICS v letech 2007 – 2015

Autor práce: Berka, Kryštof
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Procházka, Pavel
Osoba oponující práci: Dyba, Karel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza hospodářského vývoje zemí BRICS v letech 2007 – 2015
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je hodnocení hospodářského vývoje zemí BRICs v kontextu s vyspělým světem v letech 2007-2015. S využitím ročních panelových dat byl proveden rozbor následujících makroekonomických ukazatelů: hrubý domácí produkt, míra inflace, míra nezaměstnanosti, běžný účet platební bilance a měnový kurz. Důkladná analýza vývoje vybraných indikátorů slouží ke komparaci členských států a je doplněna o srovnání uskupení BRICs s G6. Na jejím základě docházím k závěru, že skupina BRICs jako celek se během sledovaného období dokázala efektivně prosadit v globální ekonomické konkurenci. S přispěním světové finanční krize a prováděné hospodářské politiky jednotlivých zemí se v období 2007-2015 zvýšil podíl HDP BRICs vyjádřený v HDP G6 stabilním tempem růstu o 52 %. Vedle hlavního zjištění umožňují výsledky identifikaci hlavních překážek limitujících pokračování stabilního růstu států BRICs a oblastí, které by naopak mohly k naplnění jejich potenciálu i nadále přispívat.
Klíčová slova: BRICS; hrubý domácí produkt; makroekonomické indikátory; hospodářský růst; světová ekonomika; Brazílie; Jihoafrická republika; Čína; Indie; Rusko; G6

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza hospodářského vývoje zemí BRICS v letech 2007 – 2015
Překlad názvu: Analysis of the Economic Development of BRICS Countries in 2007–2015
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the bachelor's thesis is economic development assessment among and within BRICs countries in the context of developed world during 2007-2015. Based on yearly panel data, an analysis for following macroeconomic indicators was carried out: gross domestic product, inflation rate, unemployment rate, current account on the balance of payments, exchange rate. The profound analysis of selected indicators is instrumental in the comparison of member states and is supplemented by the comparison of BRICs and G6. Based on its evidence, I come to a conclusion that the BRICs as a whole succeeded in establishing as a strong global actor. That has been achieved with the help of global financial crisis, but also with regard to the economic policy implemented in 2007-2015. As a result, GDP of BRICs in terms of GDP of G6 achieved stable growth rate leading to its increase by 52 %. Besides providing main findings, outcomes of this thesis enable to identify main weaknesses and strengths of BRICs economies affecting the prospects for continuance of stable economic growth.
Klíčová slova: macroeconomic indicators; economic growth; global economy; G6; South Africa; China; India; Russia; gross domestic product; BRICS; Brazil

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 10. 2016
Datum podání práce: 6. 1. 2017
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59283_xberk24.pdf [1,35 MB]
Oponentura50583_qdybk00.pdf [527,88 kB]
Hodnocení vedoucího59283_xprop35.pdf [410,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59283/podrobnosti