Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Média a jejich vliv na veřejnou správu

Autor práce: Foglová, Leona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Louda, Tomáš
Osoba oponující práci: Matula, Miloš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Média a jejich vliv na veřejnou správu
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá médii a jejich vlivem na veřejné mínění. Cílem této práce je potvrdit či vyvrátit hypotézu o vlivu médií na veřejné mínění, které působí na veřejnou správu. Ke zjištění výsledků stanovené hypotézy, která zní: média mají vliv na veřejné mínění a jeho prostřednictvím ovlivňují veřejnou správu, jsou sbírány informace pomocí kvantitativního sociologického výzkumu. Dalším cílem je zjištění, zda faktory jako je pohlaví, věk nebo nejvyšší dosažené vzdělání mají vliv na to, jak společnost vnímá působení médií. Protože je dotazník rozdělen do pěti věkových kategorií a v každé je různý počet respondentů, nemůžeme výsledky porovnávat. Jedná se pouze o spekulace. Po vyhodnocení a analýze dotazníkového šetření je stanovená hypotéza přijata a výše zmíněné faktory jsou podrobně okomentovány
Klíčová slova: volby do zastupitelstev krajů; média; veřejné mínění; prezidentské volby; veřejná správa

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Média a jejich vliv na veřejnou správu
Překlad názvu: The influence of media to the public administration
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis deals with influence of media to public opinion. The main goal of this thesis is to verify or to disprove the hypothesis of the influence of media to the public administration. The quantitative sociological research is applied for finding results of defined hypothesis. The hypothesis says: media influence public opinion and public administration. The other goal of this thesis is to discovery if factors like gender, age or educational background influence how society perceives impact of media. The questionnaire is divided into five age categories and each of them has a different number of respondents. For that reason we can not compare the results but only speculate. After evaluation and analysis of the survey is the hypothesis accepted and these factors are commented.
Klíčová slova: municipal elections; public administration; media; public opinion; presidential election

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2016
Datum podání práce: 31. 12. 2016
Datum obhajoby: 08.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59031_xfogl01.pdf [2,48 MB]
Oponentura50474_matm01.pdf [379,59 kB]
Hodnocení vedoucího59031_lout01.pdf [464,34 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59031/podrobnosti