Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza reálné a nominální konvergence zemí Visegrádské skupiny v letech 2000-2015

Autor práce: Wikturna, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Strejček, Ivo
Osoba oponující práci: Zamrazilová, Eva

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza reálné a nominální konvergence zemí Visegrádské skupiny v letech 2000-2015
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na makroekonomickou analýzu procesu reálné a nominální konvergence zemí Visegrádské skupiny vůči starým členským zemím EU, tzv. EU-15, v období let 2000-2015. Cílem analýzy je potvrdit či vyvrátit hypotézu, zda v daném období docházelo ke konvergenci ekonomicky zaostalejších států V4 k vyspělejším zemím EU-15 a poukázat na faktory, které stály za zužováním mezery v hospodářské a cenové úrovni. Teoretická část se zabývá způsoby jakými měříme a porovnáváme ekonomickou výkonnost a úroveň, vysvětluje jednotlivé přístupy k problému ekonomického růstu a také samotný efekt dohánění. Praktická část se zaměřuje především na komparaci zvolených makroekonomických ukazatelů a je poukázáno na vybrané faktory s cílem zjistit zda a z jakých důvodů dochází k přibližování ekonomické úrovně vybraných států k vyspělejším zemím EU-15. Analytická část potvrzuje probíhající proces reálné i nominální konvergence v celém sledovaném období, avšak její průběh je v různých částech tohoto období rozdílný. Rychlost konvergenčních procesů byla pozitivně ovlivněna vstupem zemí V4 do Evropské unie. Slibná dynamika konvergence, především cenové, byla však výrazně narušena ekonomickou krizí.
Klíčová slova: Maastrichtská kritéria; nominální konvergence; reálná konvergence; Evropská unie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza reálné a nominální konvergence zemí Visegrádské skupiny v letech 2000-2015
Překlad názvu: Analysis of real and nominal convergence of the Visegrad Group in the years 2000-2015
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This Bachelor thesis is focused on a macroeconomic analysis of the process of the real and nominal convergence of the Visegrad Group countries to the old member states of the European Union, called EU-15 during the period of 2000-2015. The objective of the analysis is to confirm or disprove the hypothesis that in the selected period there is a convergence of the economically backward V4 countries with the advanced EU-15 countries and to highlight the factors that are behind the narrowing of the gap in economics and price levels. The theoretical part deals with the ways in which we measure and compare the economic performance and economic level, and explains the different approaches of the problem of economic growth and the subsequent catching up effect. The practical part is focused on a comparison of elected macroeconomic indicators and reference is made to the selected factors to determine whether, and for what reasons, the economic convergence of these selected countries made towards the developed countries of the EU-15. The analytical part confirms the ongoing process of the real and nominal convergence throughout the period, but its course is varied during different times of the period. In conclusion, it is found that the rate varied by the convergence processes and in fact positively affected the V4 countries, that joined the European Union. The incoming dynamics of the convergence, especially the prices, were significantly disrupted by the economic crisis.
Klíčová slova: European union ; real convergence; nominal convergence; Maastricht criteria

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 10. 2016
Datum podání práce: 16. 12. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59302_xwikj00.pdf [2,72 MB]
Oponentura50588_qzame00.pdf [423,87 kB]
Hodnocení vedoucího59302_xstri00.pdf [185,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59302/podrobnosti