Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Hospodářská politika vlády Národní fronty v letech 1946-1948

Autor práce: Bočák, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Szobi, Pavel
Osoba oponující práci: Chalupecký, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hospodářská politika vlády Národní fronty v letech 1946-1948
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na hospodářskou politiku Československa od roku 1946 a je zakončena odmítnutím účasti Marshallova plánu. Vychází z hypotézy, že vývoj hospodářské politiky nevyhnutelně mířil k přechodu na centrálně plánovanou ekonomiku. Nejprve se věnuje vzniku Národní fronty Čechů a Slováků, který znamenal značné omezení demokracie. Po parlamentních volbách v roce 1946 se práce zaměřuje na popis dvouletého hospodářského plánu, který byl důležitým nástrojem hospodářské politiky Národní fronty. V poslední části práce jsou popsány okolnosti odmítnutí účasti na Marshallově plánu. Hlavní závěr práce zní, že vzhledem k politické situaci nebyl možný jiný vývoj, než přechod na centrálně plánovanou ekonomiku.
Klíčová slova: centrálně plánovaná ekonomika; hospodářská politika; Československo; Národní fronta

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářských dějin
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hospodářská politika vlády Národní fronty v letech 1946-1948
Překlad názvu: Economic policy of National front government
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis is focused on economic policy of Czechoslovakia after 1946 up to the rejection of participation in the Marshall plan. Its hypothesis is that development of economic policy was inevitably headed for the transition to a centrally planned economy. At first it focuses on formation of National Front of Czechs and Slovaks which meant a considerable restriction of democracy. After parliamentary elections in 1946 thesis focuses on description of two-year economic plan which was an important instrument of economic policy of the National Front. The last part of thesis describes the circumstances of refusing to participate in the Marshall Plan. The main conclusion of the thesis is that due to political situation was possible other development but transition to centrally planned economy.
Klíčová slova: Czechoslovakia; National Front; centrally planned economy; economic policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic History
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2016
Datum podání práce: 25. 8. 2016
Datum obhajoby: 08.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56851_xbocj07.pdf [968,78 kB]
Oponentura50781_chalupec.pdf [148,37 kB]
Hodnocení vedoucího56851_szop01.pdf [230,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56851/podrobnosti