Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Měnová politika Československa v letech 1919-1929

Autor práce: Prokeš, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Szobi, Pavel
Osoba oponující práci: Jakubec, Ivan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Měnová politika Československa v letech 1919-1929
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na popsání a analýzu měnové politiky v Československu mezi roky 1919 a 1929. Zpočátku se věnuje teoretickému vymezení měnové politiky a názorů na podstatu peněz. V analytické části charakterizuje nejpodstatnější události této dekády z pohledu měnové politiky. Zvláštní důraz je kladen především na měnovou reformu z roku 1919 provedenou Aloisem Rašínem. Práce se dále zaměřuje na změnu směru od deflační politiky k politice měnové stabilizace, na které má největší zásluhy Karel Engliš, druhá významná postava československé měnové politiky v těchto letech. Jak Rašín, tak Engliš přispěly výraznou měrou k zdařilému měnovému vývoji v poválečném Československu. Práce hodnotí Aloise Rašína pozitivně díky způsobu, jakým se vypořádal se silnými inflačními tlaky v ekonomice a tím, že dal vzniknout pevné a důvěryhodné koruně. Největší přínos Karla Engliše pak spatřuji ve správně načasované měnové stabilizaci, která pomohla k nejvýraznější hospodářské konjunktuře v historii republiky.
Klíčová slova: Měnová politika; Alois Rašín; Karel Engliš

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářských dějin
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Měnová politika Československa v letech 1919-1929
Překlad názvu: Monetary policy in Czechoslovakia 1919 - 1929
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This study focuses on describing and analyzing monetary policy in Czechoslovakia between 1919 and 1929. Initially devoted to theoretical definition of monetary policy and approaches to the nature of money. The analytical part describes the most important events of the decade in terms of monetary policy. Particular emphasis is placed primarily on monetary reform, which made Alois Rašín in 1919. The work also describes a change in direction from the deflationary policy to monetary stabilization, on which has the largest merit Engliš, second significant figure in the Czechoslovak monetary policy in those years. As Rašín and Engliš contributed significantly to successful monetary developments in postwar Czechoslovakia. Rašin deal with strong inflationary pressures and gave rise to solid and credible crown. Engliš is behind the most significant economic boom in the history of republic.
Klíčová slova: Monetary policy; Alois Rašín; Karel Engliš

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic History
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 11. 2015
Datum podání práce: 20. 1. 2017
Datum obhajoby: 06.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55193_xproj59.pdf [1,00 MB]
Oponentura50634_jaki01.pdf [414,50 kB]
Hodnocení vedoucího55193_szop01.pdf [174,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55193/podrobnosti