Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza příčin nezaměstnanosti mladých ve věku 15-24 let v EU v letech 2000-2015

Autor práce: Šulai, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Czesaný, Slavoj
Osoba oponující práci: Bartůsková, Lucia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza příčin nezaměstnanosti mladých ve věku 15-24 let v EU v letech 2000-2015
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce bylo analyzovat hlavní příčiny nezaměstnanosti mladých v zemích Evropské unie. Za účelem zjistit hlavní determinanty tohoto negativního fenoménu byl sestaven ekonometrický model založený na panelových datech. Zdrojový datový soubor, obsahující primárně data získaná z Eurostatu, pokrývá země EU-28 v časovém období mezi lety 2000-2014. Výsledky regrese naznačily, že nezaměstnanost mladých je ovlivňována především celkovým hospodářským vývojem ekonomik. Ekonomické zpomalení dopadá na nezaměstnanost mladých citlivěji než na nezaměstnanost v dospělé věkové kategorii. Dle výsledků modelu by pozitivní efekt na zaměstnanost mladých mělo mít snížení daní ze mzdy a omezení legislativní regulace minimální mzdy. Odborná literatura také naznačuje, že reformy školství směřující k efektivnějšímu a praktičtějšímu vzdělávacímu systému s prvky duálního vzdělávaní by rovněž měly hrát v potlačování nezaměstnanosti mladých pozitivní roli. Ekonometricky podložený důkaz tohoto tvrzení ovšem nalezen nebyl.
Klíčová slova: Evropská unie; Okunův zákon; Aktivní politika zaměstnanosti; Nezaměstnanost mladých; Minimální mzda; Duální vzdělávání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza příčin nezaměstnanosti mladých ve věku 15-24 let v EU v letech 2000-2015
Překlad názvu: The analysis of causes of the youth unemployment (15-24 age class) in European Union in years 2000-2015
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis was to analyze main causes of youth unemployment in countries of European Union. In order to assess main determinants of this negative phenomenon, an econometric model based on panel data was constructed. Source dataset, containing mainly Eurostat data, covers EU-28 countries in the 2000-2014 period. Results of a regression inclined that youth unemployment is effected mainly by overall economic development. Youth unemployment is more sensitive for economic downturns than unemployment in an adult age class. The model also suggested that cuts in payroll taxes and deregulation in the minimum wage legislation could have positive effect on youth employment. Based on the literature, reforms toward more practical and effective education system with elements of dual apprenticeship, could be also a positive step in tackling youth unemployment. However, an econometric-based proof of this hypothesis was not found.
Klíčová slova: Minimum wage; European Union; Okuns law; Active labor market policy; Dual apprenticeship; Youth unemployment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 6. 2016
Datum podání práce: 22. 12. 2016
Datum obhajoby: 06.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57951_xsulm12.pdf [2,28 MB]
Oponentura50640_xszal03.pdf [404,73 kB]
Hodnocení vedoucího57951_czes01.pdf [515,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57951/podrobnosti