Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v letech 2000 - 2014

Autor práce: Kolářová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Czesaný, Slavoj
Osoba oponující práci: Brabec, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v letech 2000 - 2014
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá postavením osob se zdravotním postižením (OZP) na trhu práce z pohledu těchto jedinců. Na základě dat získaných dotazníkovým šetřením byla provedena SWOT analýza, která ukazuje, že OZP své postavení na trhu práce nevnímají negativně, nicméně je z jejich pohledu neustále co zlepšovat ať už u nich samotných, či v okolí, v němž se pohybují. Dále tato diplomová práce analyzuje vliv legislativních opatření na podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v letech 2000 - 2014. Na základě dat získaných s Českého statistického úřadu byla provedena regresní analýza třech modelů. Odhady ekonometrických modelů potvrzují hypotézu, že v případě vyšší nezaměstnanosti osob bez zdravotního postižení dochází k poklesu zaměstnanosti OZP. Dále se nepodařilo potvrdit hypotézu, že vliv legislativních změn na podporu zaměstnanosti OZP má pozitivní vliv na zaměstnanost těchto osob. Poslední testovanou hypotézu, že tyto legislativní změny nemají žádný vliv na nezaměstnanost osob bez zdravotního postižení, se podařilo potvrdit.
Klíčová slova: osoby se zdravotním postižením; nezaměstnanost; zaměstnanost; legislativa

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v letech 2000 - 2014
Překlad názvu: Analysis of the position of persons with disability in the labor market in the years 2000 - 2014
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with a position of persons with disability (PWD) in the labor market from the perspective of these individuals. Based on the data obtained by questionnaire survey was conducted SWOT analysis which shows that PWD do not perceive negatively their own position on labor market. However, there is always something to improve, whether by themselves or in the surroundings in which they move. Furthermore, this thesis analyzes the impact of legislative measures to promote the employment of people with disabilities in 2000 - 2014. Based on the data obtained by the Czech Statistical Office was conducted regression analysis of three models. Estimates of econometric models support the hypothesis that higher unemployment in the case of persons without a disability employment is declining persons with disabilities. Further, it failed to confirm the hypothesis that the impact of legislative changes to promote employment for persons with disabilities has a positive effect on the employment of these persons. The last hypothesis that says that these legislative changes have no impact on the unemployment rate of persons without a disability was confirmed.
Klíčová slova: legislation; persons with disability; employment; unemployment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 4. 2016
Datum podání práce: 16. 12. 2016
Datum obhajoby: 06.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57385_xkolm62.pdf [728,97 kB]
Oponentura50571_xbrap20.pdf [185,02 kB]
Hodnocení vedoucího57385_czes01.pdf [470,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57385/podrobnosti