Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Hodnocení a motivace ve veřejné správě

Autor práce: Vašíčková, Natálie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mitwallyová, Helena
Osoba oponující práci: Vláčil, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hodnocení a motivace ve veřejné správě
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je hodnocení a motivace ve veřejné správě. Práce popisuje nejprve v obecné rovině hodnocení a motivaci zaměstnanců, poté jsou uvedena specifika platná pro veřejnou správu. V praktické části je věnována pozornost systémům hodnocení a motivace ve vybraných institucích veřejné správy. Cílem praktické části je zhodnotit tyto systémy, podat možná doporučení a zjistit, zda jsou jejich součástí moderní manažerské metody, jako jsou hodnotící rozhovory, kompetenční modely a pravidelný systém hodnocení zaměstnanců jako takový. Výzkumnou metodou byly zvoleny rozhovory s personalisty vybraných institucí veřejné správy. Dále bylo čerpáno z podkladů, které měly tyto instituce zpracované. Všechny instituce státní správy se řídí zákonem č. 234/2014 Sb. o státní službě, který hodnocení státních zaměstnanců zakotvuje. Jde však o to, zda je hodnocení zaměstnanců prováděno formálně, či jsou naopak používány další hodnotící nástroje nad rámec zákona, jako jsou např. kompetenční modely. Pro úředníky územně samosprávných celků platí zákon č. 312/2002 Sb., který výslovně hodnocení zaměstnanců neupravuje, přesto v řadě krajských i obecních úřadů k hodnocení zaměstnanců dochází. Z výsledků výzkumného šetření vyplynulo, že moderní manažerské metody se ve veřejné správě uplatňují a systémy hodnocení nemají výrazné nedostatky.
Klíčová slova: kompetenční model ; veřejná správa; zaměstnanec; motivace; hodnocení

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hodnocení a motivace ve veřejné správě
Překlad názvu: Evaluation and motivation in public administration
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The theme of the bachelor thesis is the evaluation and motivation of employees in public administration. The introductory part outlines the evaluation and motivation of employees on a general level, and then describes the specifics applicable for public administration. The practical part is focused on the evaluation and motivation systems used at selected institutions of public administration. It aims to assess these systems, suggest possible recommendations and find out whether the systems in use include modern management methods, such as evaluation interviews, competency models and regular system of employee evaluation as such. The research method consisted of interviews with human resources managers at selected institutions of public administration. Complementary information was obtained from materials created by these institutions themselves. All institutions of public administration are governed by Act No. 234/2014 Coll. on Civil Service, enshrining the evaluation of state employees. However, it depends on whether employees are evaluated formally, or if additional evaluation tools beyond the framework of the law are deployed, e.g. competency models. Officials of territorial authorities are subject to Act No. 312/2002 Coll., which does not explicitly define employee evaluation, yet employees are evaluated at many regional as well as local administration units. The results of the research survey confirmed that modern management methods are used in public administration and that the evaluation systems do not have any significant shortcomings.
Klíčová slova: employee; evaluation; public administration; motivation; competency model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 6. 2016
Datum podání práce: 15. 12. 2016
Datum obhajoby: 08.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58120_xvasn00.pdf [1,27 MB]
Oponentura50483_vlacil.pdf [345,12 kB]
Hodnocení vedoucího58120_xmith900.pdf [904,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58120/podrobnosti