Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Budoucnost centrálního bankovnictví v ekonomickém systému vyspělých států na základě zhodnocení zkušeností z posledního desetiletí

Autor práce: Vilt, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Osoba oponující práci: Munzi, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Budoucnost centrálního bankovnictví v ekonomickém systému vyspělých států na základě zhodnocení zkušeností z posledního desetiletí
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá budoucím vývojem centrálního bankovnictví na základě zhodnocení zkušeností z posledního desetiletí. Hypotézou práce je, zda jsou centrální banky vyspělých ekonomik čím dál tím méně schopny efektivně reagovat na akcelerující vývoj globální ekonomiky a jejich postavení v emisi peněz a regulaci bankovního trhu je a bude stále více oslabováno alternativními bankovními a peněžními systémy. Tuto hypotézu se podařilo vyvrátit analýzou chování čtyř vybraných centrálních bank a to ČNB, FED, ECB a BoJ. Hlavním důvodem byl nárůst jejich aktivit a intervencí způsobující mimo jiné znásobení velikosti jejich rozvah. Naopak alternativa v podobě svobodného bankovnictví se realitě spíše vzdálila. Ani virtuální měny nevykázaly ve sledovaném období centrální banky ohrožující nárůst substituce národních měn. Práce také poskytuje náhled do nových a potencionálně nových nástrojů centrálních bank.
Klíčová slova: Bankovní systém; Finanční krize; Virtuální měny; Svobodné bankovnictví; Centrální bankovnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Budoucnost centrálního bankovnictví v ekonomickém systému vyspělých států na základě zhodnocení zkušeností z posledního desetiletí
Překlad názvu: The future of central banking in the economic system of developed countries on a basis of evalution of the experience from the last decade
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Thesis is dealing with the development of the central banking on the basis of experience from the last decade. Hypothesis is the statement, whether the central banks of the developed economies are increasingly less capable of the effective reactions on the accelerating development of the global economy and their position in the money emission and regulation of the banking sector is and will be more and more weakened by the alternative banking and monetary systems. This hypothesis is successfully disproved because of the behavior of the four chosen central banks which are CNB, FED, ECB and BoJ. The main reason was an increase in their activities and interventions causing among others multiplication of their balance sheets. On the other hand the alternative in the free banking is further from the reality than before. Virtual currencies also did not show threatening growth of the national currencies substitution in the reference period. Thesis also provides insight into new and potentially new instruments of the central banks.
Klíčová slova: Financial crises; Banking system; Virtual currencies; Free banking; Central banking

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 1. 2016
Datum podání práce: 20. 5. 2016
Datum obhajoby: 06.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55715_xvill00.pdf [3,15 MB]
Oponentura50717_munt01.pdf [617,85 kB]
Hodnocení vedoucího55715_sevcik.pdf [320,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55715/podrobnosti