Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza dopadů zavedení navrhované spotřební daně na tichá vína na dotčené skupiny a na společnost Vinium a.s.

Autor práce: Kurka, Vladimír
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chytil, Zdeněk
Osoba oponující práci: Slaný, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza dopadů zavedení navrhované spotřební daně na tichá vína na dotčené skupiny a na společnost Vinium a.s.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá možnými dopady nenulové sazby spotřební daně z tichého vína na subjekty trhu, tedy na spotřebitele, výrobce a stát. Je sestavena funkce cenové elasticity poptávky po víně v ČR a pomocí regresní analýzy zjištěno, že poptávka po víně v ČR je neelastická. Zkoumaná hypotéza, že zavedení sazby 10 Kč na litr tichého vína není výhodná pro žádnou ze subjektů není výpočty potvrzena. Poptávané množství by kleslo s negativním dopadem na výrobce a spotřebitele, ale stát by na daňovém inkasu profitoval. Je zároveň prokázáno, že levná vína jsou cenově elastičtější a dopad daně na poptávané množství by byl vyšší než u vín dražších. Výsledky zkoumání jsou promítnuty do hospodaření společnosti VINIUM a.s. a je zjištěno, že zavedení daně by mohlo být pro společnost likvidační.
Klíčová slova: víno; cenová elasticita poptávky; spotřební daň; nepřímé daně; spotřeba; dopad na výrobce; dopad na státní rozpočet

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza dopadů zavedení navrhované spotřební daně na tichá vína na dotčené skupiny a na společnost Vinium a.s.
Překlad názvu: Analysis of the impact of the proposed introduction of excise tax on still wines if applied on market subjects and company Vinium a.s.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis deals with possible impacts of non-zero rate of excise tax on still wine if applied on market subjects which means consumers, producers and the government. Function of price elasticity demand for wine in the Czech Republic is created and using regression analysis is found that demand for wines in the Czech Republic is inelastic. Original hypothesis that introduction of excise tax of 10 CZK per one litter of still wine would not positively impact any of affected subjects has not been confirmed. Demand for still wine would be reduced if excise tax was exercised and therefore producers and customers would be harmed but the analysis shows that the government would increase its tax collection. Another finding is that cheap wines are more price elastic and impact of tax growth on demand for these wines would be greater than in case of more expensive wines. Results of research are applied on the VINIUM Company and its financial statements with finding that introduction of excise tax would probably lead to bankruptcy of the company.
Klíčová slova: excise tax; indirect taxes; wine; price elasticity of demand; impact on producers; consumption; impact on the state budget

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 10. 2013
Datum podání práce: 23. 5. 2014
Datum obhajoby: 06.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce45152_xkurv06.pdf [1,76 MB]
Oponentura50502_slam03.pdf [259,32 kB]
Hodnocení vedoucího45152_chytil.pdf [361,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/45152/podrobnosti