Dopady elektronizace daňové správy na efektivnost daňového systému

Název práce: Dopady elektronizace daňové správy na efektivnost daňového systému
Autor(ka) práce: Kovačová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavel, Jan
Oponenti práce: Zídková, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaký dopad má elektronizace daňové správy na právnické osoby. V první části je popsán vývoj elektronizace daňové správy a rozdělení jednotlivých daní podle míry elektronizace. Práce je dále zaměřena na tři největší daně, jsou to příjmové daně, daň z přidané hodnoty a sociální pojištění. Pomocí dotazníkového šetření je porovnána časová náročnost daňových podání v elektronické a papírové podobě. Zjištěná časová úspora je dále převedena za pomoci superhrubé mzdy vybraných ekonomických pracovníků na náklady ušetřené elektronizací.
Klíčová slova: aplikace EPO; datové schránky; elektronizace daní; daňová správa
Název práce: The impacts of computerization of the tax administration on efficiency of the tax system
Autor(ka) práce: Kovačová, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavel, Jan
Oponenti práce: Zídková, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to determine the impact of computerization of the tax administration on businesses. The first part describes the development of computerization of tax administration and distribution of taxes by level of computerization. The work is also focused on three major taxes, namely it is income tax, value added tax and social insurance. By using the survey the work compares time-consuming tax filing in electronic and paper form. The observed time savings are transferred with the help of super-gross wage to costs saved by computerization.
Klíčová slova: EPO application; data boxes; computerization of tax; tax administration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 6. 2013
Datum podání práce: 31. 1. 2014
Datum obhajoby: 27. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43237/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: