Daň z finančních transakcí v podmínkách Evropské unie

Název práce: Daň z finančných transakcií v podmienkach Európskej únie
Autor(ka) práce: Chrien, Kristián
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Finardi, Savina
Oponenti práce: Brabcová, Pavlína
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou zavedenia dane z finančných transakcií v podmienkach Európskej únie. Cieľom tejto práce je popísať konštrukciu dane a analyzovať dopady jej zavedenia na hospodárstvo Európskej únie. V úvodnej časti práce sú definované teoretické východiská finančných kríz, faktory vedúce k vzniku krízy a ich dôsledky na hospodárstvo krajín. V ďalšej časti sú rozobraté návrhy na zdanenie finančného sektora a ich porovnanie. Z týchto konkrétnych návrhov sa práca zameriava na koncept dane z finančných transakcií, ktorý je v nasledujúcej časti popísaný z pohľadu konštrukčných prvkov, akými sú predmet a základ dane, vyňaté transakcie a sadzby dane. V záverečnej časti práca analyzuje dopady zdanenia na objemy obchodovania a popisuje jeho príjmový potenciál.
Klíčová slova: Finančná transakcia; Finančný sektor; Zdanenie; Daň z finančných transakcií; Finančná a hospodárska kríza
Název práce: Daň z finančních transakcí v podmínkách Evropské unie
Autor(ka) práce: Chrien, Kristián
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Finardi, Savina
Oponenti práce: Brabcová, Pavlína
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zavedení daně z finančních transakcí v podmínkách Evropské unie. Cílem práce je popsat konstrukci daně a analyzovat dopady jejího zavedení na hospodářství Evropské unie. V úvodní části práce jsou definována teoretická východiska finančních krizí, faktory vedoucí ke vzniku krize a jejich důsledky na hospodářství jednotlivých zemí. V další části jsou rozebrány návrhy na zdanění finančního sektoru a jejich porovnaní. Z těchto konkrétních návrhů se práce zaměřuje na koncept daně z finančních transakcí, který je v následující časti popsaný z pohledu konstrukčních prvků, jakými jsou předmět a základ daně, vyjmuté transakce a sazby daně. V závěrečné části práce jsou analyzovány dopady zdanění na objemy obchodování a popsán jeho příjmový potenciál.
Klíčová slova: Finanční sektor; Daň z finančních transakcí; Finanční transakce; Zdanění; Finanční a hospodářská krize
Název práce: Financial transaction tax in the European Union context
Autor(ka) práce: Chrien, Kristián
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Finardi, Savina
Oponenti práce: Brabcová, Pavlína
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This bachelor's thesis deals with the introduction of a financial transaction tax in the European Union context. The aim of this paper is to describe the tax construction and analyse the impacts of the tax on the economy of the European Union. In the introductory part of the thesis, there are defined theoretical bases of financial crises, factors leading to the crisis and their consequences for the economy of countries. In the next part, the examples of the financial sector taxation and their comparison have been discussed. Of these specific examples, the thesis focuses on the concept of the financial transaction tax, which is described in the subsequent section in terms of construction elements, such as tax subject and base, exempt transactions and the tax rate. The final part of the thesis brings the analysis of the effects of taxation on volumes of trade and describes its revenue potential.
Klíčová slova: Financial transaction; Financial and economic crisis; Financial transaction tax; Financial sector; Taxation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2014
Datum podání práce: 30. 6. 2014
Datum obhajoby: 26. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46992/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: