Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Marketingový komunikačný plán spoločnosti Firma s.r.o. pre rok 2018

Autor práce: Subovicsová, Monika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Osoba oponující práci: Iván, Tamás

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingový komunikačný plán spoločnosti Firma s.r.o. pre rok 2018
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Predmetom diplomovej práce je zvolenie komunikačnej stratégie spoločnosti Firma s.r.o. Cieľom práce je vytvorenie marketingového komunikačného plánu spoločnosti pre rok 2018. Práca je rozdelená do piatich kapitol, ktoré sú ďalej členené na podkapitoly. Prvá kapitola je venovaná teoretickému vymedzeniu marketingovej komunikácie a komunikačného procesu s predstavením jednotlivých komunikačných kanálov. V ďalšej časti je charakterizovaný proces plánovania marketingovej komunikácie a v rámci toho kreatívne a mediálne plánovanie. V tretej kapitole je predstavená spoločnosť Firma s.r.o. a je analyzovaná súčasná pozícia spoločnosti na trhu. Nasledujúca kapitola analyzuje marketingovú činnosť hlavných konkurentov a partnerov spoločnosti na základe samostatného a kvalitatívneho výskumu. V záverečnej kapitole je zostavený marketingový komunikačný plán spoločnosti, ktorý vychádza zo zistených skutočností popísaných v predošlých kapitolách.
Klíčová slova: komunikačný plán; marketing; komunikácia; dodávateľ; B2B

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingový komunikačný plán spoločnosti Firma s.r.o. pre rok 2018
Překlad názvu: Marketing communication plan of Firma s.r.o. for the year 2018
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The subject of the diploma thesis is to determine the communication strategy of Firma s.r.o. The aim of the thesis is to create a marketing communication plan for the company for the year 2018. The thesis is divided into five chapters, which are subdivided into subchapters. The first chapter deals with the theoretical definition of the marketing communication and the communication process with the presentation of individual communication channels. In the next part is characterized the process of marketing communication planning and creative and media planning. In the third chapter Firma s.r.o. is introduced and there is analyzed the current position of the company on the market. The following chapter analyzes the marketing activity of the main competitors and partners of the company based on independent and qualitative research. In the final chapter the marketing communication plan is created based on the facts described in the previous chapters.
Klíčová slova: communication; marketing; supplier; B2B; communication plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 5. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 29.05.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57729_xsubm17.pdf [1,61 MB]
Veřejná příloha15144_xsubm17.pdf [326,07 kB]
Veřejná příloha15145_xsubm17.pdf [388,10 kB]
Veřejná příloha15146_xsubm17.pdf [387,66 kB]
Veřejná příloha15147_xsubm17.pdf [386,60 kB]
Oponentura52034_Iván.pdf [505,41 kB]
Hodnocení vedoucího57729_xhavk02.pdf [64,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57729/podrobnosti