Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Marketingová komunikace společnosti Avon

Autor práce: Netíková, Dominika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Cimler, Petr
Osoba oponující práci: Khelerová, Vladimíra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingová komunikace společnosti Avon
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti Avon Cosmetics. V teoretické části je představen marketingový mix, komerční komunikace, dále význam značky ve spojitosti s komunikací a nakonec teorie marketingového výzkumu s důrazem na dotazování. Následuje praktická část, kde je představena společnost Avon, způsob distribuce, současně jsou představeni největší konkurenti společnosti v oblasti přímého prodeje. Následuje hlavní cíl práce, což je analyzovat, jaké nástroje společnost Avon využívá v marketingové komunikaci na českém trhu. Nakonec je provedeno dotazníkového šetření, jehož cílem je zjistit, jak je značka Avon vnímána spotřebiteli v rámci věkových skupin. Nakonec jsou představeny návrhy a doporučení.
Klíčová slova: Marketingová komunikace; Avon; Marketingový výzkum

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingová komunikace společnosti Avon
Překlad názvu: Marketing communication of the company Avon
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The Bachelor thesis is focused on marketing communication of the company Avon Cosmetics. Theoretical part explains the term marketing mix, commercial communication as well as the importance of brand in communication and finally a theory of a marketing research focused on interviewing. In a practical part the company Avon, distribution method and their biggest competitors are introduced. The main aim of this bachelor thesis is to analyze which tools the company uses in marketing communication on a Czech market and find out how the company is perceived among consumers. Finally proposals and recommendations for the company are given.
Klíčová slova: Marketing communication; Avon; Market research

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 9. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 29.05.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58382_netd00.pdf [1,90 MB]
Oponentura51752_kheler.pdf [60,68 kB]
Hodnocení vedoucího58382_cimler.pdf [61,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58382/podrobnosti