Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Návrh mezinárodní marketingové strategie společnosti Svorto.cz s.r.o. na německém trhu

Autor práce: Mertlová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Osoba oponující práci: Vokáč, Matěj

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh mezinárodní marketingové strategie společnosti Svorto.cz s.r.o. na německém trhu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je navrhnout mezinárodní marketingovou strategii pro firmu Svorto.cz s.r.o. na německém trhu, která by měla pomoci firmě při propagaci v zahraničí. Mezi použité analýzy patří analýza konkurence, zákazníků, vnějšího prostředí (tj. politické a právní, ekonomické, socio-kulturní a technologické prostředí) a SWOT všechny zaměřené na německý trh. Výsledky této analýzy ukazují, že německý trh je vysoce konkurenční a nasycený, přesto se společnost může pokusit proniknout na trh prostřednictvím velkoobchodního prodeje se zdravotnickými pomůckami. Společnost nepotřebuje přizpůsobit svůj produkt na německý trh a měla by je dodávat pod značkou distributora s nízkou cenou, zejména během zaváděcí fáze prodeje, a také pokračovat v účasti na mezinárodních veletrzích. Závěry práce by měly společnosti pomoci dále definovat svůj přístup ke vstupu a propagaci svých výrobků v Německu, neboť společnost sama předtím nikdy neprovedla žádný průzkum německého trhu.
Klíčová slova: ortopedické vložky; mezinárodní marketingová strategie; PEST analýza; německý trh; SWOT analýza; ortopedické pomůcky; vstup na zahraniční trh

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh mezinárodní marketingové strategie společnosti Svorto.cz s.r.o. na německém trhu
Překlad názvu: Proposed International Marketing Strategy of Svorto.cz s.r.o. company for the German market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to devise an international marketing strategy for the Svorto.cz s.r.o. company on the German market that should help the firm with promotion abroad. The analysis used include the analysis of competition, customers, external environment (i.e. political and legal, economic, socio-cultural and technological environment) and SWOT, all focused on the German market. The results of this analysis clearly indicate that the German market is highly competitive and saturated, nevertheless the company can try to break into the market through wholesale with medical aids. The company does not need to adapt its product for the German market and should deliver them under the distributor's brand with low price, especially during the promotional phase, and also continue with the participation in international trade fairs. The conclusions made based on the analysis should help the company to further define its approach to the entry and promotion of its products in Germany, considering the company itself has never carried out any survey of the German market before.
Klíčová slova: German market; international marketing strategy; foreign market entry; SWOT analysis; PEST analysis; orthopaedic insoles; orthopaedic aids

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2016
Datum podání práce: 15. 1. 2017
Datum obhajoby: 29.05.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56489_xmerj00.pdf [1,30 MB]
Oponentura52648_Vokáč.pdf [44,04 kB]
Hodnocení vedoucího56489_kralp.pdf [60,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56489/podrobnosti