Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Grafická a webová prezentace advokátní kanceláře

Autor práce: Zoufalý, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sklenák, Vilém
Osoba oponující práci: Šedivá, Zuzana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Grafická a webová prezentace advokátní kanceláře
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je vytvořit grafický manuál a webové stránky pro nově vznika-jící advokátní kancelář. Nejdůležitějším prvkem v grafickém manuálu je logo a prezentace jeho významu a způsobu používání v konkrétních případech. Webové stránky musejí být dobře rozvržené, musejí obsahovat všechny potřebné informace a být plně funkční. Na začátku této práce je popsán postup tvorby loga, jaké atributy musí dobré logo splňovat, jaké typy log rozlišujeme a co by logo mělo vyjadřovat. Dále je zde popsán význam barev a práce s písmy. Díky tomu je čtenáři přiblíženo, proč bylo nutné v praktické části postupovat při tvorbě loga komplexně. V druhé kapitole teoretické části je čtenáři přiblíže-no, co všechno stojí za zobrazením jedné webové stránky, kolik let vývoje a jaké množství informačních a komunikačních technologií. V praktické části je podrobně popsán postup tvorby loga a grafického manuálu, jaké barvy a písmo bylo vybráno a z jakého důvodu, jaký symbol je navržen a jaké varianty loga lze používat. Poslední část práce se zabývá postupem vývoje webových stránek postavených na HTML5, od navržení layoutu, přes programování a testování, až po nasazení do ostrého provozu.
Klíčová slova: návrh webových stránek; Grafická prezentace firmy; tvorba loga

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačního a znalostního inženýrství
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Grafická a webová prezentace advokátní kanceláře
Překlad názvu: Graphical and website presentation of the Law Office
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to create a graphical manual and a website for Law Office which has just been founded. The most important part of the graphical manual is a logo and different ways how and where may be used. The layout of the website must be user friendly and the content should be relevant. Creating process, the types and the meanings of the logo are described at the beginning. The next part of the thesis is focused on the sense of colors and how to work with fonts. Thank to this section reader will appear why is necessary to work continuously during logo creating. In chapter two there is written what you can find behind the preview of any sin-gle website and how many years of development and how much of the ICT is hidden in it. The practical part describes how to create the logo and the graphical manual, which colors and fonts were chosen and why, which symbol was designed and the varieties of the logo. The process of building the website is based on HTML5 as it is characterized in the final part, from layout design to coding, testing and website launch.
Klíčová slova: website design; logo making; Graphic design company

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2017
Datum podání práce: 3. 5. 2017
Datum obhajoby: 20.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60768_zoud00.pdf [3,04 MB]
Veřejná příloha15261_zoud00.rar [87,95 MB]
Oponentura52494_sediva.pdf [198,17 kB]
Hodnocení vedoucího60768_sklenak.pdf [223,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60768/podrobnosti