Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Komplexní analýza webu www.profienglish.cz

Autor práce: Špála, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Osoba oponující práci: Chudán, David

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komplexní analýza webu www.profienglish.cz
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá komplexní analýzou webu malé soukromé jazykové školy Profi English na adrese www.profienglish.cz a implementací změn plynoucích z této analýzy. Cílem práce je zlepšit technický stav webu, provést základní SEO optimalizaci a zlepšit funkcionalitu stránek responzivním designem. Těchto cílů bylo dosaženo analýzou webu za použití řady na internetu dostupných aplikací a nástrojů a následnou revizí a úpravou kódu webu. Práce je tak přínosem zejména pro společnost Profi English a její web a jeho návštěvníky. Může však také sloužit jako návod pro další čtenáře, kteří uvažují o vylepšení svých stránek, nebo autory úprav obdobných webů. V úvodu práce jsou krátce představeny základní atributy kvalitní webové prezentace, jako je například přístupnost či použitelnost a také je vysvětleno, jak by tyto aspekty na webu měly vypadat. Dále jakým způsobem lze web analyzovat a jaké nástroje je k tomu vhodné použít. V praktické části je provedena analýza webu www.profienglish.cz, jejíž výstupem je seznam doporučených změn v pořadí podle priority. V poslední části je popsána implementace těch nejzásadnějších inovací webu a responzivního designu.
Klíčová slova: HTML5; responzivní design; SEO; CSS; analýza webu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačního a znalostního inženýrství
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komplexní analýza webu www.profienglish.cz
Překlad názvu: Complex Analysis of Website www.profienglish.cz
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor´s thesis deals with a complex analysis of a little private language school Profi English on an address www.profienglish.cz and an implementation of changes resulting from this analysis. The aim of the work is to improve the technical state of the web, carry out the essential SEO optimization and improve functionality of the sites by a responsive design. These goals were reached by an analysis of the web using several online available applications and tools, the following revision and conversion of the code of the web. This way work is beneficial mainly for Profi English, its web and its visitors. Nevertheless, it can be also used as a guideline for other readers, who consider improving their websites or authors of modifications of similar webs. Fundamental attributes of a quality web presentation, such as accessibility or applicability, are shortly introduced in an opening part. It is also explained how these aspects should look like on web. Next there are ways of analysing a website and what tools are suitable to be used. In practical part, there is the analysis of the web www.profienglish.cz. The outcome of which is a list of recommended changes listed in an order according to their priority. In the last part implementation of the crucial innovations of web and responsive design is being described.
Klíčová slova: HTML5; CSS; responsive design; SEO; Web analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 2. 2017
Datum podání práce: 3. 5. 2017
Datum obhajoby: 20.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61155_spao00.pdf [2,76 MB]
Oponentura52040_xchud01.pdf [307,14 kB]
Hodnocení vedoucího61155_xvojs03.pdf [700,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61155/podrobnosti