Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Návrh a implementace aplikace pro studenty při hledání vysoké školy

Autor práce: Phi Viet, Duc
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zeman, Václav
Osoba oponující práci: Dudáš, Marek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh a implementace aplikace pro studenty při hledání vysoké školy
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je navrhnout a realizovat webovou aplikaci sloužící pro absolventy středních škol nebo bakalářských oborů, kteří hledají navazující studium. Tato aplikace jim umožní prohlížet databázi vysokých škol a jejich programů. Hlavní funkce aplikace spočívá v možnosti filtrace požadovaných údajů studijních oborů, jako jsou např. potřebné úrovně jazykových certifikátů a hodnoty GMATu pro přijetí uchazeče.V teoretické části se čtenář nejprve seznámí s projektem jako takovým, tedy s jeho hlavním posláním a cílem, s podnikatelským plánem a budoucí vizí. Dále se dozví, jaké mu tento portál jako uživateli může přinést výhody, v čem se liší od těch konkurenčních a proč zvolit zrovna jej. Na základě sesbíraných dat byl proveden rozbor segmentů potenciálních uživatelů a zákazníků. Praktická část obsahuje návrh a implementaci aplikační logiky dle platné notace jazyka UML včetně realizace prototypu grafického uživatelského rozhraní zahrnující testování použitelnosti.
Klíčová slova: UML; webová aplikace; testování použitelnosti; hledání školy v zahraničí

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačního a znalostního inženýrství
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh a implementace aplikace pro studenty při hledání vysoké školy
Překlad názvu: Design and implementation of an application for students searching for higher education
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to design and implement a web application for graduates of secondary schools or bachelor's branches who are looking for follow-up studies. This application allows them to view the database of universities and their programs. The main function of the application is the option of filtering the required data of the programs, such as the required level of language certificates and GMAT values for the admission of the applicant.In the theoretical part, the reader first becomes familiar with the project as such, its main mission and goal, business plan and future vision. He also learns what benefits can this portal bring to him as a user, how they differ from those who compete and why choose it. Based on the collected data, the segments of potential users and customers were analyzed.The practical part should include the design and implementation of application logic according to a valid UML notation, along with the implementation of a graphical user interface prototype including usability testing.
Klíčová slova: UML; usability testing; searching for a school abroad; web application

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2016
Datum podání práce: 2. 5. 2017
Datum obhajoby: 26.01.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59277_phid00.pdf [1,53 MB]
Oponentura51556_xdudm12.pdf [298,16 kB]
Hodnocení vedoucího59277_qzemv01.pdf [295,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59277/podrobnosti