Co se děje na VŠE?

19. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

Hledat
Pokročilé hledání

KOMPARACE RODINNÉ POLITIKY ČESKÉ REPUBLIKY A VELKÉ BRITÁNIE V LETECH 1993-2015

Autor práce: Hulčíková, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Osoba oponující práci: Bartůsková, Lucia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: KOMPARACE RODINNÉ POLITIKY ČESKÉ REPUBLIKY A VELKÉ BRITÁNIE V LETECH 1993-2015
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaměřuje na vývoj a komparaci rodinné politiky v České republice a Velké Británii v letech 1993-2015. Rozdílný přístup obou zemí k rodinné politice je porovnán jak na úrovni přímých a nepřímých nástrojů finanční podpory rodin, tak na úrovni mikroekonomické a makroekonomické. Z výsledků práce vyplývá, že procentuální podíl výdajů na rodinnou politiku k hrubému domácímu produktu je ve Velké Británii stále vyšší než v České republice. Naopak v České republice jsou již od roku 1990 několikanásobně vyšší výdaje státu po narození dítěte do rodiny, což může způsobovat ztrátu motivace návratu na trh práce. Kromě porovnání českého a britského systému rodinné politiky, tato práce přináší návrhy možného zlepšení české rodinné politiky.
Klíčová slova: vývoj rodinné politiky; péče o dítě; sociální dávky; podpora rodin; rodinná politika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: KOMPARACE RODINNÉ POLITIKY ČESKÉ REPUBLIKY A VELKÉ BRITÁNIE V LETECH 1993-2015
Překlad názvu: FAMILY POLICY COMPARISON IN THE CZECH REPUBLIC AND UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND IN THE YEARS 1993-2015
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis is focused on development and comparison of family policy in the Czech Republic and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland between 1993 and 2015. The difference between these two countries´ approach to family policy is compared both at the level of direct and indirect instruments of family financial support and microeconomic and macroeconomic level. The results of this thesis show that the percentage of spending on family policy on gross domestic product in still higher in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland than in the Czech Republic. On the contrary, in the Czech Republic since 1990, the state has spent several times higher state's expenses after the birth of the child, which can cause a loss of motivation to return to the labor market. Besides the comparison of the Czech and British family policy systems, this thesis brings suggestions for a possible improvement of Czech family policy.
Klíčová slova: family support; development of family policy; child care; social benefits; family policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2017
Datum podání práce: 30. 9. 2017
Datum obhajoby: 19.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60655_xhulp06.pdf [1,77 MB]
Oponentura54423_xszal03.pdf [402,27 kB]
Hodnocení vedoucího60655_vosz01.pdf [399,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60655/podrobnosti