Co se děje na VŠE?

19. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

Hledat
Pokročilé hledání

Návrh systému pro měření a řízení výkonnosti ve firmě poskytující služby

Autor práce: Košut, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Menšík, Michal
Osoba oponující práci: Fibírová, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh systému pro měření a řízení výkonnosti ve firmě poskytující služby
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá návrhem systému měření a řízení výkonnosti ve firmě poskytující ubytovací a wellness služby. Je členěna na teoretická východiska a aplikační část. Kapitola teoretická východiska vychází z odborné literatury vztahující se ke zvolenému tématu práce. Nejprve je definována výkonnost jako taková a následně ve vztahu k malým a středním podnikům. Dále jsou představeny poznatky týkající se systémů měření a řízení výkonnosti, z čeho se skládají, jaké jsou doporučení při jeho tvorbě, nástroje pro měření a další související skutečnosti. Následuje aplikační část, ve které je představena zkoumaná firma a popsán aktuální stav. Analyzovány jsou jednotlivé poskytované služby jak z pohledu výnosů, tak i souvztažných nákladů a dalších hodnotových veličin. Výsledkem je navržený systém měření a řízení výkonnosti, jehož kostru tvoří manažerská výsledovka skládající se primárně z finančních údajů, ale i údajů nefinančního charakteru. Z těchto údajů pak vychází navržené ukazatele pro měření a řízení výkonnosti konkrétní firmy.
Klíčová slova: výkonnost; systém měření a řízení výkonnosti; malé a střední podniky; služby

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra manažerského účetnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh systému pro měření a řízení výkonnosti ve firmě poskytující služby
Překlad názvu: Design of the performance measurement and management system in the company providing services
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis deals with the design of the performance measurement and management system (PMMS) in the company providing accommodation and wellness services. It is divided into the theoretical and the application part. The theoretical part is based on literature related to the chosen topic. First, performance is defined, knowledge about PMMS and recommendations for its creation are presented. Then in the application section, selected company is presented and the current status is described. Services are analyzed both in terms of sales, as well as the related costs. This results into suggested PMMS which is based on a contribution margin income statement. Included financial data as well as data non-financial are basis for suggested indicators securing measuring and managing the company’s performance.
Klíčová slova: Performance; Performance Measurement and Management Systems; Small and Medium-sized Enterprises; Services

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Managerial Accounting
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 7. 2016
Datum podání práce: 30. 1. 2017
Datum obhajoby: 18.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58180_kosm04.pdf [1,14 MB]
Oponentura54434_fibirova.pdf [223,79 kB]
Hodnocení vedoucího58180_mensik.pdf [194,34 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58180/podrobnosti