Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Význam a identifikace intelektuálního kapitálu v marketingové společnosti

Autor práce: Mužátko, Richard
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubíček, Aleš
Osoba oponující práci: Syrový, Ondřej
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Mužátko, Richard
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta podnikohospodářská [cs]
Faculty of Business Administration [en]
Název katedry:Katedra strategie [cs]
Department of strategy [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Význam a identifikace intelektuálního kapitálu v marketingové společnosti [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Analysis and identification of intellectual capital in a marketing company [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
Znalosti v organizaci; intelektuální kapitál; Skandia Navigator; analýza marketingové společnosti [cs]
Intellectual capital; Analysis of marketing company; Knowledge in the organization; Skandia Navigator [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Diplomová práce se soustředí na identifikaci a následnou analýzu intelektuálního kapitálu v marketingové společnosti. Jako teoretické východisko využívá práce formování pojmu intelektuální kapitál, jehož stěžejní role v současných organizacích nutí k vytváření nástrojů určených k jeho kvantifikaci. Prostřednictvím modelu Skandia Navigator jsou odhaleny stěžejní procesy, které ovlivňují budoucí hodnotu vybrané společnosti. Ta je ovlivněna čtyřmi složkami – lidským, zákaznickým, inovačním a procesním kapitálem. Segment marketingu je rychle se vyvíjejícím odvětvím a vhodná kombinace zmíněných nástrojů může ke konkurenční výhodě a úspěchu. Odhalení slabých a silných stránek společnosti včetně závěrečného doporučení je určeno na základě hlavních činností organizace a potřeb trhu. [cs]
The diploma thesis focuses on the identification and subsequent analysis of intellectual capital in the marketing company. As a theoretical basis, he uses the formation of intellectual capital concepts, whose main role in contemporary organizations forces them to create tools for quantification. Through Skandia Navigator, key processes are revealed that influence the future value of the selected company. This is influenced by four components - human, customer, innovation and procedural capital. The marketing segment is a rapidly evolving industry. A suitable combination of these tools can be a competitive advantage and success. Revealing the strengths and weaknesses of the company, including the final recommendation, is determined based on key market activities and needs. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Kubíček, Aleš
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Syrový, Ondřej
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:08.02.2017
Datum poslední editace záznamu:14.09.2017 09:00:19
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 13.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce60628_xmuzr00.pdf [ 1,47 MB ]
Oponentura54478_Syrový.pdf [ 753,48 kB ]
Hodnocení vedoucího60628_xkuba09.pdf [ 148,67 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/60628/podrobnosti