Co se děje na VŠE?

19. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

Hledat
Pokročilé hledání

Význam a identifikace intelektuálního kapitálu v marketingové společnosti

Autor práce: Mužátko, Richard
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubíček, Aleš
Osoba oponující práci: Syrový, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Význam a identifikace intelektuálního kapitálu v marketingové společnosti
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se soustředí na identifikaci a následnou analýzu intelektuálního kapitálu v marketingové společnosti. Jako teoretické východisko využívá práce formování pojmu intelektuální kapitál, jehož stěžejní role v současných organizacích nutí k vytváření nástrojů určených k jeho kvantifikaci. Prostřednictvím modelu Skandia Navigator jsou odhaleny stěžejní procesy, které ovlivňují budoucí hodnotu vybrané společnosti. Ta je ovlivněna čtyřmi složkami – lidským, zákaznickým, inovačním a procesním kapitálem. Segment marketingu je rychle se vyvíjejícím odvětvím a vhodná kombinace zmíněných nástrojů může ke konkurenční výhodě a úspěchu. Odhalení slabých a silných stránek společnosti včetně závěrečného doporučení je určeno na základě hlavních činností organizace a potřeb trhu.
Klíčová slova: Znalosti v organizaci; intelektuální kapitál; Skandia Navigator; analýza marketingové společnosti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Význam a identifikace intelektuálního kapitálu v marketingové společnosti
Překlad názvu: Analysis and identification of intellectual capital in a marketing company
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis focuses on the identification and subsequent analysis of intellectual capital in the marketing company. As a theoretical basis, he uses the formation of intellectual capital concepts, whose main role in contemporary organizations forces them to create tools for quantification. Through Skandia Navigator, key processes are revealed that influence the future value of the selected company. This is influenced by four components - human, customer, innovation and procedural capital. The marketing segment is a rapidly evolving industry. A suitable combination of these tools can be a competitive advantage and success. Revealing the strengths and weaknesses of the company, including the final recommendation, is determined based on key market activities and needs.
Klíčová slova: Intellectual capital; Analysis of marketing company; Knowledge in the organization; Skandia Navigator

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 2. 2017
Datum podání práce: 15. 5. 2017
Datum obhajoby: 13.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60628_xmuzr00.pdf [1,47 MB]
Oponentura54478_Syrový.pdf [753,48 kB]
Hodnocení vedoucího60628_xkuba09.pdf [148,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60628/podrobnosti