Co se děje na VŠE?

19. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza a řízení nákladů

Autor práce: Mikšík, Matěj
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mikovcová, Hana
Osoba oponující práci: Mikan, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza a řízení nákladů
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je analyzovat přístup k řízení a plánování nákladů vybrané organizační jednotky mezinárodní chemické společnosti. Tato organizační jednotka představuje ziskové středisko a k efektivnímu řízení nákladů využívá a spojuje prvky manažerského účetnictví a controllingu. Ke zpracování analýzy byly využity interní databáze společnosti a četné komunikace s managementem a zaměstnanci controllingového oddělení. Práce popisuje, jak jsou jednotlivé nákladové položky účtovány, prognózovány a rozpočtovány. Jako hlavní problém byl identifikován efekt zpoždění v reportovaných datech, jehož příčinou je časová náročnost konsolidace dat. Tento efekt způsobuje odchylky mezi reportovanými a skutečně dosaženými hodnotami nákladů a jeho neznalost může vyústit až v chybná manažerská rozhodnutí.
Klíčová slova: analýza nákladů; řízení nákladů; controlling; manažerské účetnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza a řízení nákladů
Překlad názvu: Analysis and cost management
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to analyze the approach to cost management and planning of the selected organizational unit of an international chemical company. This organizational unit represents a profit center and for effective cost management uses and combines elements of management accounting and controlling. The internal databases of the company and numerous communications with the management and employees of the controlling department were used to process the analysis. This thesis describes how the individual cost items are booked, forecasted and budgeted. As a major problem, the effect of delay in reported data was identified, which is caused by the time consuming nature of data consolidation. This effect causes discrepancies between reported and actual cost values, and its ignorance can result in wrong managerial decisions.
Klíčová slova: cost management; controlling; management accounting; cost analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 12. 2016
Datum podání práce: 23. 8. 2017
Datum obhajoby: 13.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60012_xmikm53.pdf [1,71 MB]
Oponentura54624_mikan.pdf [504,87 kB]
Hodnocení vedoucího60012_mik.pdf [328,64 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60012/podrobnosti