Co se děje na VŠE?

19. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

Hledat
Pokročilé hledání

Audit (externí a interní) malých a středních firem

Autor práce: Javůrková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Osoba oponující práci: Cipryan , Jaroslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Audit (externí a interní) malých a středních firem
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na oblast externího a interního auditu v malých a středních podnicích. Představuje tyto podniky jako významný subjekt české ekonomiky, popisuje smysl, průběh auditu a poukazuje na možnosti interního auditu. Cílem práce je získat zkušenosti podniků s externím auditem a určit, zda se jedná pouze o zákonnou povinnost nebo i službu pomáhající společnostem. Současně byl zkoumán rozsah využívání interního auditu napříč podniky. Teoretická část práce vychází z dostupné aktuální literární rešerše. V praktické části je využit dotazník, rozhovory a analýza výročních zpráv. Výsledky ukázaly, že malé a střední podniky jsou obvykle s prací svých auditorů spokojeny a velice často jejich prostřednictvím využívají dalších služeb. Zástupci firem u auditora hledají především odbornost, profesionalitu a lidský přístup. Oblast interního auditu je podniky MSP využívána ve výrazně menší míře, přesto jsou jeho možnosti shledávány především v kontrole legislativních požadavků nebo kontrole řízení rizik.
Klíčová slova: Auditor; Interní audit; Malé a střední podnikání; Externí audit

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Audit (externí a interní) malých a středních firem
Překlad názvu: External and internal audit of small and medium-sized enterprices
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Master thesis is focused on field internal and external audit in small and medium-sizes enterprices. It shows these companies as significant subjects in Czech economy. It shows reason, process and highlight potential of the intern audit. The goal of work is getting an information about experiences businesses and describe when is it only demanded by law or useful services for business. The research was also focused on the presence of intern audit. In practical part is used questionnaires, interviews and analyse of annuals reports. The result has shown that small and medium-sized enterprices are generally satisfied with auditors performance and using it for extended services. Businesses representatives looking for expertancy, professionality and humanity. Small and medium-sized enterprices are using intern audit in a limited amount. They are using intern audit mainly for compliance with the law and risk management.
Klíčová slova: Auditor; Small and medium-sized enterprices; External audit; Internal audit

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 11. 2016
Datum podání práce: 5. 5. 2017
Datum obhajoby: 13.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59917_xjavm00.pdf [2,16 MB]
Oponentura54640_Cipryan .pdf [428,95 kB]
Hodnocení vedoucího59917_dvoracek.pdf [55,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59917/podrobnosti