Co se děje na VŠE?

19. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

Hledat
Pokročilé hledání

Aplikace Balanced Scorecard v ČSAH a. s.

Autor práce: Šötét, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Neumaierová, Inka
Osoba oponující práci: Štamfestová, Petra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Aplikace Balanced Scorecard v ČSAH a. s.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Vytvoření strategie a její implementace vychází ze schopností a kapacit podniku stejně jako z podmínek podnikového okolí, které má na podnik vliv. Podnik je místem, kde se střetávají zájmy stakeholderů a výzvou je najít mezi těmito zájmy rovnovážný stav, za kterého bude podnik schopen plnit své cíle. Stěžejním výsledkem této diplomové práce je nastavení cesty vhodné pro podnik, zobrazené formou strategické mapy s cíli vedoucími k úspěšnému uvedení strategie v život. Strategie vzešla z metodiky Balanced Scorecard a je formována interními a externími analýzami ústícími v analýzu SWOT. Metodologická část práce představuje metody a dosavadní poznání potřebné k části praktické, která tyto nástroje aplikuje na zkoumaný podnik působící v letecké dopravě jako poskytovatel pozemních služeb pro letecké společnosti na Letišti Václava Havla v Praze.
Klíčová slova: Externí analýza; Interní analýza; Strategie; Balanced Scorecard; Handlingové služby

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Aplikace Balanced Scorecard v ČSAH a. s.
Překlad názvu: Application of the Balanced Scorecard in ČSAH, a.s.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Creation of the strategy and it´s implementation stems from enterprise´s capabilities as well as it´s environment that influences it. The enterprise is the place where various interests of stakeholders meet and the challenge is to find the balanced state so the enterprise can focus on it´s purpose. Main result of this paper is setting of suitable path for the enterprise to stay on. The path is viewed as a strategic map with goals that will lead to succesful implementation of the the strategy. The strategy is created according with Balanced Scorecard method and is formed by external and internal analysis that are consolidated in the SWOT analysis. Theoretical part presents methods and contemporary knowledge neccesary for application in the practical part that uses these tools on ČSAH, which is the enterprise that provides handling services for the airlines at Václav Havel Airport in Prague.
Klíčová slova: External anaylsis; Handling services; Strategy; Internal Analysis; Balanced Scorecard

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2016
Datum podání práce: 23. 8. 2017
Datum obhajoby: 13.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58610_xsotl01.pdf [2,41 MB]
Oponentura54568_xstap29.pdf [427,44 kB]
Hodnocení vedoucího58610_neumaier.pdf [331,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58610/podrobnosti