Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Oceňování start-upů v odvětví průmyslu 4.0

Autor práce: Votánek, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Martínez, Felipe
Osoba oponující práci: Svobodová, Ivana
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Votánek, Pavel
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta managementu v JH [cs]
Faculty of Management [en]
Název katedry:Katedra managementu [cs]
Department of Management [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Oceňování start-upů v odvětví průmyslu 4.0 [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Valuation of start-ups in Industry 4.0 [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
průmysl 4.0; start-up; oceňování společností [cs]
industry 4.0; start-up; firm valuation [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Tématem této práce je problematika oceňování mladých společností, start-upů, v odvětví průmyslu 4.0 jakožto podkladu pro investiční rozhodnutí. Za tímto účelem bude vytvořena analýza a komparace dostupných výzkumů věnujících se faktorům ovlivňujících rozhodování investorů v prvním stupni životního cyklu start-upu. Následně se bude práce věnovat oceňovacím metodám pro ocenění start-upů v druhém stupni životního cyklu. Tyto metody budou komparovány dle faktorů ovlivňujících jejich využitelnost pro start-upy v odvětví průmyslu 4.0. Poslední částí práce bude využití teoreticky získaných poznatků na příkladu společnosti Kiwi.com s.r.o., kdy bude vytvořeno zpětné ocenění a analýza společnosti dle faktorů ovlivňujících rozhodování investorů k datům skutečného prvního a druhého investičního kola tohoto technologického start-upu. [cs]
The topic of master´s this thesis is the issue of valuation of young companies, start-ups, in Industry 4.0 as a basis for investment decisions. For this purpose an analysis and comparison of available researchs of the factors influencing investor decision-making in the first stage of the start-up lifecycle will be developed. Subsequently, the the master´s thesis will focus on the valuation methods for the start-ups in the second stage of the life cycle. These methods will be compared according to the factors that affect their usability for startups in Industry 4.0. The last part of this is the use of the obtained theoretical knowledge on the example of Kiwi.com s.r.o., where the retrospective evaluation and analysis of the company will be made according to the factors influencing the decision making of investors on the dates of the actual first and second investment round of this technological start-up. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Martínez, Felipe
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Svobodová, Ivana
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:24.08.2016
Datum poslední editace záznamu:14.09.2017 09:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 13.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce62743_xvotp00.pdf [ 1,67 MB ]
Oponentura54480_ivanasvo.pdf [ 64,56 kB ]
Hodnocení vedoucího62743_xmarf901.pdf [ 380,14 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/62743/podrobnosti