Co se děje na VŠE?

19. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

Hledat
Pokročilé hledání

Oceňování start-upů v odvětví průmyslu 4.0

Autor práce: Votánek, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Martínez, Felipe
Osoba oponující práci: Svobodová, Ivana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Oceňování start-upů v odvětví průmyslu 4.0
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tématem této práce je problematika oceňování mladých společností, start-upů, v odvětví průmyslu 4.0 jakožto podkladu pro investiční rozhodnutí. Za tímto účelem bude vytvořena analýza a komparace dostupných výzkumů věnujících se faktorům ovlivňujících rozhodování investorů v prvním stupni životního cyklu start-upu. Následně se bude práce věnovat oceňovacím metodám pro ocenění start-upů v druhém stupni životního cyklu. Tyto metody budou komparovány dle faktorů ovlivňujících jejich využitelnost pro start-upy v odvětví průmyslu 4.0. Poslední částí práce bude využití teoreticky získaných poznatků na příkladu společnosti Kiwi.com s.r.o., kdy bude vytvořeno zpětné ocenění a analýza společnosti dle faktorů ovlivňujících rozhodování investorů k datům skutečného prvního a druhého investičního kola tohoto technologického start-upu.
Klíčová slova: průmysl 4.0; start-up; oceňování společností

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Oceňování start-upů v odvětví průmyslu 4.0
Překlad názvu: Valuation of start-ups in Industry 4.0
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The topic of master´s this thesis is the issue of valuation of young companies, start-ups, in Industry 4.0 as a basis for investment decisions. For this purpose an analysis and comparison of available researchs of the factors influencing investor decision-making in the first stage of the start-up lifecycle will be developed. Subsequently, the the master´s thesis will focus on the valuation methods for the start-ups in the second stage of the life cycle. These methods will be compared according to the factors that affect their usability for startups in Industry 4.0. The last part of this is the use of the obtained theoretical knowledge on the example of Kiwi.com s.r.o., where the retrospective evaluation and analysis of the company will be made according to the factors influencing the decision making of investors on the dates of the actual first and second investment round of this technological start-up.
Klíčová slova: industry 4.0; start-up; firm valuation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 8. 2016
Datum podání práce: 28. 8. 2017
Datum obhajoby: 13.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62743_xvotp00.pdf [1,67 MB]
Oponentura54480_ivanasvo.pdf [64,56 kB]
Hodnocení vedoucího62743_xmarf901.pdf [380,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62743/podrobnosti