Co se děje na VŠE?

19. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

Hledat
Pokročilé hledání

Řešení rozhodovacího problému umístění ASO Dukla vodního slalomu

Autor práce: Bala, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vrbová, Lucie
Osoba oponující práci: Rak, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Řešení rozhodovacího problému umístění ASO Dukla vodního slalomu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je za pomoci metod vícekriteriálního rozhodování za rizika vyřešit konkrétní rozhodovací problém, tj. výběr vhodné lokality pro nové zázemí ASO Dukla vodního slalomu. Teoretická část popisuje dílčí etapy rozhodovacího procesu. Dle těchto poznatků bylo následně postupováno v praktické části. Veškeré fáze, počínajíc analýzou problému a stanovením cílů, přes výběr kritérií, stanovení vah kritérií, tvorbu variant, určení jejich dopadů, analýzou potenciálních hrozeb a příležitostí, stanovení významnosti jednotlivých rizikových faktorů a jejich pravděpodobností možného nastání, až po vyhodnocení dílčích variant, jsou popsány vzhledem k použitým metodám. Za pomocí daných metod a nástrojů vícekriteriálního rozhodování byla doporučena varianta k realizaci. Přínosem diplomové práce je doporučení k výběru vhodné varianty pro nové zázemí klubu ASO Dukla vodního slalomu a zároveň poskytuje informace k rizikům a příležitostem spojenými s danou variantou.
Klíčová slova: vícekriteriální rozhodování; Manažerské rozhodování; rozhodovací matice,

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Řešení rozhodovacího problému umístění ASO Dukla vodního slalomu
Překlad názvu: The problém solving and decision making of placement ASO DUKLA water slalom
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this diploma thesis is to solve the specific decision-making problem with the help of multi-criteria decision-making methods, i.e. a selection of a suitable location for the new ASO Dukla water slalom. The theoretical part describes the partial stages of the decision making process. According to these findings, the practical part was followed. All phases such as starting with problem analysis and goal setting, through selection of criteria, weighting of criteria, creation of variants, determination of their impacts, analysis of potential threats and opportunities, determination of significance of individual risk factors and their possible occurrence after evaluation of partial variants are described. Using the given methods and tools of multi-criteria decision-making, the optimal solution of the problem was chosen. The diploma thesis contributes to select a suitable alternative for ASO Dukla Water Slalom, and it also provides information about the risks and opportunities associated with the given variant.
Klíčová slova: multi criteria decision making; Managerial decision making; decision matric

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2017
Datum podání práce: 25. 8. 2017
Datum obhajoby: 13.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61873_balo00.pdf [1,42 MB]
Oponentura54636_Rak.pdf [427,79 kB]
Hodnocení vedoucího61873_vrbl01.pdf [57,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61873/podrobnosti