Hledat
Pokročilé hledání

Vývoj českých telefonních operátorů v rámci změn ve vlastnictví nebo pojetí značky po roce 2000

Autor práce: Dvořák, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Osoba oponující práci: Krause, Josef

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj českých telefonních operátorů v rámci změn ve vlastnictví nebo pojetí značky po roce 2000
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá tématem změny vlastnictví u českým telekomunikačních společností. Cílem práce je identifikovat motivy společností v tomto odvětví pro uskutečnění akvizic a následně vyhodnotit, zda bylo těchto motivů po sloučení společností dosaženo. Analýza zahrnuje akvizice uskutečněné v českém telekomunikačním odvětví od roku 2000. Cílové společnosti sledovaných akvizic byly Eurotel, Český telecom, Český mobil a RadioMobil. Celkově bylo u těchto společností zaznamenáno pět změn majoritního vlastníka. Nejvýznamnějším motivem byl synergický efekt, který byl uváděn u všech akvizic. Dalšími důležitými motivy bylo zvýšení tržního podílu ve třech případech a rebranding značky ve dvou případech. Méně významnými motivy bylo snížení nákladů a zlepšení služeb pro zákazníky z pohledu jedné akvizice. Výsledky práce ukazují, že čtyři z pěti případů můžeme hodnotit jako úspěšné, jelikož jejich motivy byly plně či z větší části naplněny.
Klíčová slova: rebranding značky; synergický efekt; akvizice; Fúze; telekomunikační odvětví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj českých telefonních operátorů v rámci změn ve vlastnictví nebo pojetí značky po roce 2000
Překlad názvu: The evolution of Czech telecommunication's providers from the perspective of changes in ownerships or the brand communication since 2000
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The topic of the diploma thesis is a change of ownership of Czech telecommunication companies. The aim of the thesis is to identify motives of companies in this industry for an execution of an acquisition and then to evaluate, whether the motives were fulfilled after the acquisition was completed. The analysis involves all acquisitions realized in the Czech telecommunication industry since 2000. Target companies of the observed acquisitions were Eurotel, Český telecom, Český mobil and RadioMobil. In total, five changes of major owners were realized for these companies. A synergistic effect was the most frequent motive for the acquisitions, since it was stated for all acquisitions. Other important motives were an increase of a market share in three cases and rebranding in two cases. Less important motives were lowering of costs and an improvement of service for customers in case of single acquisition. Results of the thesis show that in four of five cases the acquisitions can be considered as successful, since their motives were fully or mostly achieved.
Klíčová slova: Rebranding; Mergers; Synergistic effect; Acquisitions; Telecommunications industry

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2017
Datum podání práce: 20. 8. 2017
Datum obhajoby: 13.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60833_xdvoj66.pdf [2,01 MB]
Oponentura54637_krausej.pdf [287,75 kB]
Hodnocení vedoucího60833_tylll.pdf [341,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60833/podrobnosti