Hledat
Pokročilé hledání

Body image v tištěných médiích v ČR

Autor práce: Bělina, Kamil
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Osoba oponující práci: Gažo, Richard

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Body image v tištěných médiích v ČR
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je zachytit rozsah a způsob využití body image v inzercích lifestylových časopisů a zjistit tak současné vnímání krásy, která nám je prostřednictvím tohoto média prezentována. Dále odhalit, jak se jednotlivé prvky body image liší v lifestylových časopisech pro různé cílové skupiny (ženy, muži či mládež). Vedlejším cílem je porovnání titulních stran z hlediska BI s inzercí uvnitř. První část práce představuje teoretická východiska pro problematiku body image a zaměřuje se na její vztah médiím a marketingové komunikaci. K objektivnímu postižení atributů BI byla vypracovaná obsahová analýza. Zdrojem dat jsou časopisy životního stylu určené třem cílovým skupinám – mužům, ženám a dospívajícím (teenagerům). Výsledkem bylo tvoření ideálů krásy a popsání diferencí v závislosti na cílovém čtenáři.
Klíčová slova: body image; obsahová analýza; inzerce v časopisech životního stylu; ideál krásy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Body image v tištěných médiích v ČR
Překlad názvu: Body image in print media in Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to capture the scope and the way of application of body image in advertising of lifestyle magazines and find out the current perception of beauty that is presented through this media type. Furthermore, the purpose is to discover how the individual elements of body image can differ in lifestyle magazines for various target groups (women, men, teenagers). The secondary aim of the thesis is to compare cover pages of the magazines with advertising inside in terms of body image. The first part deals with the theoretical background of body image, self-concept, influence of mass media and marketing communication. The second part is methodology and evaluation of content analysis that was developed in order to objectively affect the body image attributes. Data sources are lifestyle magazines for three target groups – men, women and teenagers. The result was the creation of beauty ideals and the description of differences depending on the target reader.
Klíčová slova: content analysis; advertisements in lifestyle magazines; beauty ideal; body image

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 12. 2016
Datum podání práce: 17. 5. 2017
Datum obhajoby: 13.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60364_xbelk04.pdf [2,08 MB]
Veřejná příloha15947_xbelk04.xlsx [967,82 kB]
Oponentura54601_Gažo.pdf [461,49 kB]
Hodnocení vedoucího60364_xpeso01.pdf [268,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60364/podrobnosti