Hledat
Pokročilé hledání

Průmysl 4.0 -- aditivní výroba v ČR a její využití ve zdravotnictví

Autor práce: Šumšalová, Pavla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lorenc, Miroslav
Osoba oponující práci: Mareš, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Průmysl 4.0 -- aditivní výroba v ČR a její využití ve zdravotnictví
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce mapuje současné využití technologie 3D tisku v oblastizdravotnictví v podmínkách ČR. Získaná data porovnává s výsledky českéhovýzkumu zaměřeného na využití technologie obecně v českém průmyslovémprostředí. Úvodní část práce je věnována obecné tématice digitalizace společnosti v rámci Industry 4.0, dále se zaměřuje na vývoj a využití aditivních technologií výrobyv průmyslové výrobě obecně až ke specifickům jejího globálního využití v oblastizdravotnictví. Praktická část práce se opírá o analýzu získaných primárních a sekundárních dat. Pro sběr primárních dat byla využita metoda dotazníkovéhošetření doplněná o polostrukturované osobní rozhovory. Výsledky vlastníhovýzkumu v porovnání se sekundárními výzkumy ukazují vyšší míru využitítechnologie 3D tisku ve zkoumaném oboru, převázně v oblasti 3D tisku z kovovýchmateriálů pro výrobu finálních výrobků.
Klíčová slova: zdravotnictví; Průmysl 4.0; 3D tisk; Aditivní výroba

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Průmysl 4.0 -- aditivní výroba v ČR a její využití ve zdravotnictví
Překlad názvu: Industry 4.0 - Additive Manufacturing in Healthcare in the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the thesis is to analyze the current use of 3D printing in the field ofhealthcare in the Czech Republic. The primary research data are compared with theresults of the Czech research focused on the use of technology in general in theCzech industrial environment. The first part of the thesis is devoted to the generaldigitization of the society within Industry 4.0, it also focuses on the development anduse of additive manufacturing in industrial production in general up to its global usein healthcare industry. The practical part of the thesis is based on analysis ofacquired primary and secondary data. For the collection of primary data, thequestionnaire survey method was used, supplemented by semi-structured personalinterviews. In comparison with the secondary research the data shows a higherbreak-through of utilization of 3D printing technology in the field of study, mainly in3D printing of metal materials for the production of final products.
Klíčová slova: Industry 4.0; Additive manufacturing; 3D print; Healthcare

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 12. 2016
Datum podání práce: 1. 5. 2017
Datum obhajoby: 13.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59954_xsump00.pdf [1,47 MB]
Veřejná příloha15948_xsump00.pdf [434,49 kB]
Oponentura54504_xmarj83.pdf [697,90 kB]
Hodnocení vedoucího59954_lorencm.pdf [398,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59954/podrobnosti