Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Průmysl 4.0 -- aditivní výroba v ČR a její využití ve zdravotnictví

Autor práce: Šumšalová, Pavla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lorenc, Miroslav
Osoba oponující práci: Mareš, Jan
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Šumšalová, Pavla
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta managementu v JH [cs]
Faculty of Management [en]
Název katedry:Katedra managementu [cs]
Department of Management [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Průmysl 4.0 -- aditivní výroba v ČR a její využití ve zdravotnictví [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Industry 4.0 - Additive Manufacturing in Healthcare in the Czech Republic [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
zdravotnictví; Průmysl 4.0; 3D tisk; Aditivní výroba [cs]
Industry 4.0; Additive manufacturing; 3D print; Healthcare [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Diplomová práce mapuje současné využití technologie 3D tisku v oblastizdravotnictví v podmínkách ČR. Získaná data porovnává s výsledky českéhovýzkumu zaměřeného na využití technologie obecně v českém průmyslovémprostředí. Úvodní část práce je věnována obecné tématice digitalizace společnosti v rámci Industry 4.0, dále se zaměřuje na vývoj a využití aditivních technologií výrobyv průmyslové výrobě obecně až ke specifickům jejího globálního využití v oblastizdravotnictví. Praktická část práce se opírá o analýzu získaných primárních a sekundárních dat. Pro sběr primárních dat byla využita metoda dotazníkovéhošetření doplněná o polostrukturované osobní rozhovory. Výsledky vlastníhovýzkumu v porovnání se sekundárními výzkumy ukazují vyšší míru využitítechnologie 3D tisku ve zkoumaném oboru, převázně v oblasti 3D tisku z kovovýchmateriálů pro výrobu finálních výrobků. [cs]
The aim of the thesis is to analyze the current use of 3D printing in the field ofhealthcare in the Czech Republic. The primary research data are compared with theresults of the Czech research focused on the use of technology in general in theCzech industrial environment. The first part of the thesis is devoted to the generaldigitization of the society within Industry 4.0, it also focuses on the development anduse of additive manufacturing in industrial production in general up to its global usein healthcare industry. The practical part of the thesis is based on analysis ofacquired primary and secondary data. For the collection of primary data, thequestionnaire survey method was used, supplemented by semi-structured personalinterviews. In comparison with the secondary research the data shows a higherbreak-through of utilization of 3D printing technology in the field of study, mainly in3D printing of metal materials for the production of final products. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Lorenc, Miroslav
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Mareš, Jan
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:12.12.2016
Datum poslední editace záznamu:14.09.2017 09:00:28
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 13.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce59954_xsump00.pdf [ 1,47 MB ]
Veřejná příloha15948_xsump00.pdf [ 434,49 kB ]
Oponentura54504_xmarj83.pdf [ 697,90 kB ]
Hodnocení vedoucího59954_lorencm.pdf [ 398,08 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/59954/podrobnosti