Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Problematika pohřbívání, pohřebišť a krematorií v České republice

Autor práce: Nováková, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Louda, Tomáš
Osoba oponující práci: Lechner, Tomáš
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Nováková, Barbora
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu:Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Bc.
Název fakulty:Národohospodářská fakulta [cs]
Faculty of Economics [en]
Název katedry:Katedra práva [cs]
Department of Law [en]
Informace o práci
Typ VŠKPBakalářská práce [cs]
Bachelor thesis [en]
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Název VŠKP Nápověda Problematika pohřbívání, pohřebišť a krematorií v České republice [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Funeral, burial and crematoria issue in the Czech Republic [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
pohřebnictví; zákon o pohřebnictví; zákon č. 256/2001 Sb.; zákon č. 193/2016 Sb. [cs]
funeral; Act on Funeral; Act No. 256/2001 Coll.; Act No. 193/2016 Coll. [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pohřbívání, pohřebišť a krematorií v České republice. Cílem je poskytnout bližší pohled na toto stále tabuizované téma. Teoretická část se zaměřuje na definici důležitých pojmů v této oblasti a historický vhled do problematiky od osvícenství po současnost. Praktická část práce obsahuje komparaci zákona č. 256/2001 Sb. s vybranými částmi zákona č. 193/2016 Sb., který je jeho novelizací, posuzuje přínosy novelizace a její slabá místa. Také zahrnuje ilustrativní kritiku ze strany pracovníků v této oblasti v jedné jeho části. Na základě práce je možné konstatovat, že oblast pohřbívání a pohřebnictví potřebuje delší čas na znovuzískání kvality a zdokonalení zákonů. [cs]
This bachelor thesis deals with the funeral, burial and crematoria issue in the Czech Republic. The aim is to provide a closer look at this tabooed topic. The theoretical part focuses on the definitions of important concepts in this field and the historical insight into the issue from the Enlightenment to the present. The practical part of the thesis contains a comparison of Act No. 256/2001 Coll. With selected parts of Act No. 193/2016 Coll., Which is its amendment, it assesses the benefits of the amendment and its weaknesses. It also includes illustrative criticism from workers in this field in one part of it. Because of the work, it can be stated that the area of funeral and burial needs a longer time to regain quality and improve the laws. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Louda, Tomáš
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Lechner, Tomáš
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:28.02.2017
Datum poslední editace záznamu:15.09.2017 09:00:10
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 13.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce61146_xnovb18.pdf [ 1,46 MB ]
Oponentura54619_lect01.pdf [ 489,54 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/61146/podrobnosti