Hledat
Pokročilé hledání

Problematika pohřbívání, pohřebišť a krematorií v České republice

Autor práce: Nováková, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Louda, Tomáš
Osoba oponující práci: Lechner, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Problematika pohřbívání, pohřebišť a krematorií v České republice
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pohřbívání, pohřebišť a krematorií v České republice. Cílem je poskytnout bližší pohled na toto stále tabuizované téma. Teoretická část se zaměřuje na definici důležitých pojmů v této oblasti a historický vhled do problematiky od osvícenství po současnost. Praktická část práce obsahuje komparaci zákona č. 256/2001 Sb. s vybranými částmi zákona č. 193/2016 Sb., který je jeho novelizací, posuzuje přínosy novelizace a její slabá místa. Také zahrnuje ilustrativní kritiku ze strany pracovníků v této oblasti v jedné jeho části. Na základě práce je možné konstatovat, že oblast pohřbívání a pohřebnictví potřebuje delší čas na znovuzískání kvality a zdokonalení zákonů.
Klíčová slova: pohřebnictví; zákon o pohřebnictví; zákon č. 256/2001 Sb.; zákon č. 193/2016 Sb.

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Problematika pohřbívání, pohřebišť a krematorií v České republice
Překlad názvu: Funeral, burial and crematoria issue in the Czech Republic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with the funeral, burial and crematoria issue in the Czech Republic. The aim is to provide a closer look at this tabooed topic. The theoretical part focuses on the definitions of important concepts in this field and the historical insight into the issue from the Enlightenment to the present. The practical part of the thesis contains a comparison of Act No. 256/2001 Coll. With selected parts of Act No. 193/2016 Coll., Which is its amendment, it assesses the benefits of the amendment and its weaknesses. It also includes illustrative criticism from workers in this field in one part of it. Because of the work, it can be stated that the area of funeral and burial needs a longer time to regain quality and improve the laws.
Klíčová slova: funeral; Act on Funeral; Act No. 256/2001 Coll.; Act No. 193/2016 Coll.

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2017
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 13.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61146_xnovb18.pdf [1,46 MB]
Oponentura54619_lect01.pdf [489,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61146/podrobnosti