Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Zhodnocení přínosů kohezní politiky v ČR v oblasti V&V pro inovace a k vytvoření konkurenceschopného podnikatelského sektoru

Autor práce: Hamplová, Lucia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šumpela, Vít
Osoba oponující práci: Melich, Radek
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Hamplová, Lucia
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Národohospodářská fakulta [cs]
Faculty of Economics [en]
Název katedry:Katedra regionálních studií [cs]
Department of Regional Studies [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Zhodnocení přínosů kohezní politiky v ČR v oblasti V&V pro inovace a k vytvoření konkurenceschopného podnikatelského sektoru [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Evaluation of the Benefits of the Cohesion Policy in Research and Development for Innovation in Creation of a Competitive Business Sector in the Czech Republic [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
EU; věda a výzkum; OPVaVpI; operační program; kohezní politika; OPPI; inovace; konkurenceschopnost [cs]
OPVaVpI; OPPI; Innovations; EU; Competitiveness; Cohesive politics; Science and research; Operational program [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Konkurenceschopnost vyspělých zemí spočívá stále více ve specifickém know-how a inovační kapacitě a pouze kvalitativně založená výkonnost je považována pro nákladově náročně ekonomiky za dlouhodobě udržitelnou. Konkurenceschopné země jsou tak zeměmi postavenými na inovacích a znalostní ekonomice. Ani ČR v tomto ohledu nemůže být výjimkou. Proto cílem této diplomové práce bylo na základě desk research a analýzy dostupných dat monitorovacích indikátorů Národního strategického referenčního rámce a operačních programů Podnikání a Inovace a Věda a Vývoj pro Inovace hodnocení konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru v oblasti Vědy a výzkumu v ČR, a zároveň validace hypotézy, zda přinesly finanční prostředky kohezní politiky čerpané z EU v období 2007 – 2013 zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru zejména v oblasti znalostní ekonomiky.Hypotéza nebyla potvrzena - finanční prostředky kohezní politiky čerpané z EU v období 2007 – 2013 zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru zejména v oblasti znalostní ekonomiky nepřinesly a to hlavně proto, že v ČR bylo sice vybudováno obrovské množství infrastruktury, která ale v programovém období 2007-2013 nebyla naplno uvedena do provozu v souvislosti s podnikatelským prostředím. Infrastruktura sama o sobě zvýšení konkurenceschopnosti přinést ještě nemůže. Je nutné nejdříve tato centra rozvinout, zkomercionalizovat a propojit vědecko - výzkumnou sféru s podnikatelskými záměry, což je očekáváno až v programovém období 2014-2020. [cs]
Competitiveness of the advanced states is more and more focused on specific know-how and innovation capacity. Only the effectiveness based on quality is considered sustainable in long-term for cost oriented economics. The competitive countries are therefore based on innovations and knowledge based economy. Even the Czech Republic cannot be an exception. Therefore the aim of this thesis is to evaluate competitiveness of the business sector in Czech rep. in the fields of science and research using desk research method and monitoring reports analysis. The second aim of this thesis is to assess, whether the financial assets from EU in years 2007 - 2013 led to increased competitiveness of the business sector.The hypothesis was not confirmed, the financial subsidy did not increase the business sector competitiveness due to the fact that the built infrastructure in question was not fully commercialized and properly connected to the business environment, which is expected to happen in this program period in years 2014 - 2020. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Šumpela, Vít
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Melich, Radek
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:09.04.2013
Datum poslední editace záznamu:14.09.2017 09:01:07
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 13.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce42693_xhaml10.pdf [ 3,75 MB ]
Oponentura54632_Melich.pdf [ 648,77 kB ]
Hodnocení vedoucího42693_xsumv900.pdf [ 209,13 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/42693/podrobnosti