Hledat
Pokročilé hledání

Zhodnocení přínosů kohezní politiky v ČR v oblasti V&V pro inovace a k vytvoření konkurenceschopného podnikatelského sektoru

Autor práce: Hamplová, Lucia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šumpela, Vít
Osoba oponující práci: Melich, Radek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zhodnocení přínosů kohezní politiky v ČR v oblasti V&V pro inovace a k vytvoření konkurenceschopného podnikatelského sektoru
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Konkurenceschopnost vyspělých zemí spočívá stále více ve specifickém know-how a inovační kapacitě a pouze kvalitativně založená výkonnost je považována pro nákladově náročně ekonomiky za dlouhodobě udržitelnou. Konkurenceschopné země jsou tak zeměmi postavenými na inovacích a znalostní ekonomice. Ani ČR v tomto ohledu nemůže být výjimkou. Proto cílem této diplomové práce bylo na základě desk research a analýzy dostupných dat monitorovacích indikátorů Národního strategického referenčního rámce a operačních programů Podnikání a Inovace a Věda a Vývoj pro Inovace hodnocení konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru v oblasti Vědy a výzkumu v ČR, a zároveň validace hypotézy, zda přinesly finanční prostředky kohezní politiky čerpané z EU v období 2007 – 2013 zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru zejména v oblasti znalostní ekonomiky.Hypotéza nebyla potvrzena - finanční prostředky kohezní politiky čerpané z EU v období 2007 – 2013 zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru zejména v oblasti znalostní ekonomiky nepřinesly a to hlavně proto, že v ČR bylo sice vybudováno obrovské množství infrastruktury, která ale v programovém období 2007-2013 nebyla naplno uvedena do provozu v souvislosti s podnikatelským prostředím. Infrastruktura sama o sobě zvýšení konkurenceschopnosti přinést ještě nemůže. Je nutné nejdříve tato centra rozvinout, zkomercionalizovat a propojit vědecko - výzkumnou sféru s podnikatelskými záměry, což je očekáváno až v programovém období 2014-2020.
Klíčová slova: EU; věda a výzkum; OPVaVpI; operační program; kohezní politika; OPPI; inovace; konkurenceschopnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zhodnocení přínosů kohezní politiky v ČR v oblasti V&V pro inovace a k vytvoření konkurenceschopného podnikatelského sektoru
Překlad názvu: Evaluation of the Benefits of the Cohesion Policy in Research and Development for Innovation in Creation of a Competitive Business Sector in the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Competitiveness of the advanced states is more and more focused on specific know-how and innovation capacity. Only the effectiveness based on quality is considered sustainable in long-term for cost oriented economics. The competitive countries are therefore based on innovations and knowledge based economy. Even the Czech Republic cannot be an exception. Therefore the aim of this thesis is to evaluate competitiveness of the business sector in Czech rep. in the fields of science and research using desk research method and monitoring reports analysis. The second aim of this thesis is to assess, whether the financial assets from EU in years 2007 - 2013 led to increased competitiveness of the business sector.The hypothesis was not confirmed, the financial subsidy did not increase the business sector competitiveness due to the fact that the built infrastructure in question was not fully commercialized and properly connected to the business environment, which is expected to happen in this program period in years 2014 - 2020.
Klíčová slova: OPVaVpI; OPPI; Innovations; EU; Competitiveness; Cohesive politics; Science and research; Operational program

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 4. 2013
Datum podání práce: 30. 9. 2013
Datum obhajoby: 13.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce42693_xhaml10.pdf [3,75 MB]
Oponentura54632_Melich.pdf [648,77 kB]
Hodnocení vedoucího42693_xsumv900.pdf [209,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/42693/podrobnosti