Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vliv regulace OTC derivátů na stabilitu finančního trhu v USA v letech 2010 - 2016

Autor práce: Švec, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jílek, Josef
Osoba oponující práci: Bednář, Milan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv regulace OTC derivátů na stabilitu finančního trhu v USA v letech 2010 - 2016
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je analýza regulatorních opatření derivátového trhu v USA, které byly odpovědí na finanční krizi, vyvolanou rizikovým chováním finančních institucí na derivátovém trhu. V první části se práce věnuje úvodu do derivátového trhu s vysvětlením fungování derivátového trhu a typů derivátových nástrojů. Zabývá se také finanční krizí, která započala poptávku po regulaci OTC derivátů. V druhé části práce jsou analyzovány jednotlivé regulatorní opatření, týkající se OTC derivátových nástrojů a bankovního trhu, přijaté v letech 2010 až 2016 na území USA. Analyzován je vývoj jednotlivých ukazatelů vycházejících z regulačního zákona a jejich dopad na vybrané instituce G-SIB. Z výsledků analýzy pozorovaných ukazatelů práce celkově potvrzuje, že reformy derivátového trhu pomocí regulačních zákonů OTC derivátů zajistily větší stabilitu na americkém finančním trhu.
Klíčová slova: Finanční krize; OTC; Regulace; Basel; Deriváty; Dodd-Frank act

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv regulace OTC derivátů na stabilitu finančního trhu v USA v letech 2010 - 2016
Překlad názvu: The impact of OTC derivatives regulation onto stability of US financial market in 2010 - 2016
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The goal of the diploma thesis is an analysis of regulatory policies of derivative market in the USA as a response to financial crises, caused by risky behavior of financial institutions on derivative market. In the first part, the thesis introduces derivative market, explains how the market works and describes main types of derivative tools. It also briefly covers financial crises, which started the rising demand for regulation of OTC derivatives. In the second part, the thesis analysis the regulatory policies, effecting OTC derivatives and banking market, enacted in years 2010-2016 in the USA. The thesis analysis given indicators affected by the regulatory law and their impact on selected G-SIB institutions. The thesis overall confirms that the reforms of derivative markets through OTC regulatory laws secured better financial stability of US financial market.
Klíčová slova: Basel; Dodd-Frank act; financial crisis; Derivatives; Regulation; OTC

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 3. 2017
Datum podání práce: 26. 11. 2017
Datum obhajoby: 09.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61404_xsved08.pdf [1,31 MB]
Oponentura55221_xbedm15.pdf [641,68 kB]
Hodnocení vedoucího61404_jilj01.pdf [205,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61404/podrobnosti