Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vybrané aspekty trhu práce ČLR v letech 2005-2016: směřuje ČLR do pasti středního příjmu?

Autor práce: Kopřiva, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Osoba oponující práci: Pavlíček, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vybrané aspekty trhu práce ČLR v letech 2005-2016: směřuje ČLR do pasti středního příjmu?
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na definování pojmu past středního příjmu a na analýzu vybraných aspektů trhu práce a sektoru výzkumu a vývoje ČLR v letech 2005-2016 a jejich současných a budoucích reforem v kontextu potenciálního uvíznutí země v pasti středního příjmu. Teoretická část shrnuje existující odbornou literaturu týkající se pasti a poskytuje výčet faktorů, které zpomalují hospodářský růst na středně příjmové úrovni. Druhá kapitola teoretické časti pak nastiňuje hospodářský vývoj ČLR a současné strukturální problémy tamní ekonomiky. Praktická část je zaměřena na bližší analýzu vybraných faktorů, jmenovitě vnitrostátní migrace pracovní síly, systému vzdělávání, sektoru výzkumu a vývoje a vztahu růstu mezd a produktivity práce v kontextu ztráty konkurenceschopnosti zpracovatelského průmyslu. Práce dochází k závěru, že se Čína ve vybraných faktorech a ve stylu jejich řešení centrální vládou v kumulativním vyjádření spíše vyhne zpomalování hospodářské aktivity a potenciálnímu uvíznutí v pasti středního příjmu. Rizikovými faktory jsou zejména stále prokazatelná diskriminace pracovní síly v podobě systému hukou a postupná ztráta konkurenceschopnosti zpracovatelského průmyslu a její případná radikální řešení. Na opačné straně pak stojí čínský sektor výzkumu a vývoje a systém vzdělávání. V těch má země, po rychlé expanzi ve sledovaném období, ambice stát se v budoucnosti lídrem světové úrovně.
Klíčová slova: past středního příjmu; Čínská lidová republika; trh práce; hukou; migrace pracovní síly; vzdělávání; výzkum a vývoj; produktivita práce; 13. pětiletý plán

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vybrané aspekty trhu práce ČLR v letech 2005-2016: směřuje ČLR do pasti středního příjmu?
Překlad názvu: Chosen Aspects of Labour Market of PRC in 2005-2016: is PRC heading to Middle-Income Trap?
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Diploma thesis is focused on Middle-Income Trap concept definition and analysis of chosen aspects of labour market and research and development sector in PRC in 2005-2016 and their current and future reforms in context of possibility of getting stuck in Middle-Income Trap. Theoretical part summarizes existing literature connected with Middle-Income Trap and factors which slow down economic growth at a middle-income level. Second chapter of theoretical part describes history of economic development of PRC and current structural problems of the economy. Practical part is focused on closer analysis of chosen factors. Namely national migration of workforce, education system, R&D sector and relationship between wage growth and labour productivity in context of competitiveness loss of Chinese manufacturing industry. Thesis comes to conclusion, that PRC will rather avoid slowing down of economic activity and the Middle-Income Trap in chosen factors and by style of their reforms by central government. The negative ones of analyzed factors are the hukou system, which still plays a big role in discrimination of migrant workforce and ongoing loss of competitiveness of labour intensive sectors of manufacturing industry and its possible radical solutions. These two factors can have a negative effect on economic growth. On the other side there are Chinese R&D sector and education system. China has ambitions to become a global level leader in these after rapid expansion in period 2005-2016.
Klíčová slova: Middle-Income Trap; People's Republic of China; labour market; hukou; labour force migration; education system; research and development; labour productivity; 13th Five-Year Plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 4. 2017
Datum podání práce: 30. 11. 2017
Datum obhajoby: 09.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61773_xkopt00.pdf [1,65 MB]
Oponentura55053_xpavt11.pdf [1017,28 kB]
Hodnocení vedoucího61773_kotynkov.pdf [568,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61773/podrobnosti